2013-07-13 įvyks neeilinis SB „Tauras” narių susirinkimas

(46)

SB „Tauras” narių susirinkimas

vyks 2013 m. liepos 13 d. 10 val.

bendrijos būstinėje

adresu Tauro 7-oji g., Klaipėda.

Susipažinti su darbotvarke ir sprendimų projektais galima PC „Studlendas” (H. Manto 84, Klaipėda) vidiniame kiemelyje trečiadieniais nuo 18 iki 20 val. ir www.taurosodai.lt.

Svarbu:

Kadangi dauguma klausimų jau buvo aptarti ankstesniame 2013-06-29 dienos SB „Tauras” narių susirinkime, todėl 2013-07-13 susirinkime bus siūloma sutrumpinti darbotvarkę ir balsuoti tik dėl tų klausimų, kurie ankstesniame susirinkime nebuvo svarstyti. Numatoma, kad sutrumpinta darbotvarkė turėtų atrodyti taip:

1. Dėl SB „Tauras“ įstatų keitimo.
2. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo.
3. Dėl sklypų, kuriuose inžineriniai tinklai įvesti vykdant projektą už ES lėšas.
4. Dėl audito.

Nors klausimų nedaug ir susirinkimas turėtų ilgai neužtrukti, tačiau sprendžiami klausimai yra tikrai svarbūs, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Dėmesio!

Kadangi susirinkime bus sprendžiamas bendrijos įstatų pakeitimo klausimas, bendrijos narys, negalintis dalyvauti susirinkime, gali perleisti teisę balsuoti kitam asmeniui sudarant balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią turi patvirtinti notaras. Daugiau informacijos apie tai ir balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį rasite šiame įraše. Taip pat galima balsuoti iš anksto PC „Studlendas” (H. Manto 84, Klaipėda) vidiniame kiemelyje trečiadieniais nuo 18 iki 20 val.

Taip pat primename, kad tai yra pirmasis susirinkimas, todėl sprendimai bus priimti tik susirinkus daugiau nei 50% bendrijos narių. Jei dalyvių bus mažiau, po maždaug 2 savaičių bus rengiamas pakartotinis susirinkimas.

Oficiali susirinkimo darbotvarkė:

1. Eilinio bendrijos narių susirinkimo klausimai:
1.1. Bendrijos veiklos ataskaita:
1.1.1. Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga.
1.1.2. Svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo.
1.1.3. Bendrijos veiklos planai ir prognozės.
1.2. Kiti eilinio bendrijos narių susirinkimo klausimai.
2. Dėl SB „Tauras“ įstatų keitimo siekiant panaikinti turto prievartavimo galimybę.
3. Papildomi aktualūs darbotvarkės klausimai:
3.1. Dėl vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų išpirkimo.
3.2. Dėl neatliktų tinklų įrengimo darbų.
3.3. Dėl bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybei.
3.4. Dėl kelių priežiūros mokesčio. Siūloma patvirtinti kelių priežiūros mokestį, atitinkantį faktines išlaidas keliams prižiūrėti.
3.5. Dėl už 2012 m. sumokėto žemės mokesčio dalies panaudojimo ar grąžinimo.
3.6. Dėl bendrijos samdomų darbuotojų.
3.7. Dėl bendrijos teisininkės.
3.8. Dėl aplinkos tvarkymo talkos.
3.9. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo.
3.10. Dėl sklypų, kuriuose vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai įvesti vykdant projektą už ES lėšas.
3.11. Dėl audito.

Parsisiųsti darbotvarkę: 2013-07-13 susirinkimo darbotvarkė.pdf

Siūlomi sprendimai:

1. Patvirtinti arba atmesti bendrijos valdybos pateiktą bendrijos veiklos ataskaitą.
2. Pakeisti SB „Tauras“ įstatus:
2.1. Papildyti įstatų 32.13 str. (papildymo tekstas pabrauktas) „Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami 2/3 viso susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl naujų projektų, kurių kaina viršija visų bendrijos narių sumokamų nario mokesčių sumą per metus, taip pat kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių;“
2.2. Įtraukti naują punktą „Sprendimai, kurie susiję su tam tikros dalies sodininkų bendrijos narių sklypais, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 tos dalies bendrijos narių. Sprendimas turi būti susijęs su bendrijos teritorijoje esančių sklypų dalimi, didesne už 1/10 visų bendrijos sklypų.
3. Papildomi aktualūs darbotvarkės klausimai.
3.1. Dėl vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų išpirkimo. Siūloma pasinaudoti sodininkų bendrijų įstatymo numatyta teise parduoti vandentiekį savivaldybės kontroliuojamiems tiekėjams (UAB „Klaipėdos vanduo“) už faktinę tinklų įrengimo kainą.
3.2. Dėl neatliktų tinklų įrengimo darbų. Siūloma ieškoti sprendimų situacijose, kai sodininkai yra sumokėję (visiškai arba iš dalies) už vandentiekį, tačiau tinklų įrengimo darbai nėra atlikti arba visiškai pabaigti (neįrengti įvadai).
3.3. Dėl bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybei. Siūloma inicijuoti vidaus kelių perdavimą savivaldybei ir siekti kompensacijos už atliktus kadastrinius matavimus.
3.4. Dėl kelių priežiūros mokesčio. Siūloma patvirtinti kelių priežiūros mokestį, atitinkantį faktines išlaidas keliams prižiūrėti.
3.5. Dėl už 2012 m. sumokėto žemės mokesčio dalies panaudojimo ar grąžinimo. Siūloma atitinkama dalimi sumažinti bendrijos nario mokestį arba grąžinti mokestį bendrijos nariams.
3.6. Dėl bendrijos darbuotojų. Siūloma informuoti sodininkų susirinkimo narius apie tai, kokie darbuotojai dirba bendrijoje, nurodant jų atlyginimus, taip pat patvirtinti jų atlyginimus atskiru balsavimu.
3.7. Dėl bendrijos teisininkės. Siūloma:
3.7.1. Informuoti sodininkų bendrijos narius apie tai, ar teisininkė turi teisę atstovauti bendriją teismuose (pateikiant atitinkamą teisinį išsilavinimą liudijančius dokumentus).
3.7.2. Svarstyti teisininko etato reikalingumo klausimą, kad teisininkei nebūtų mokamas dvigubas atlygis: pagal darbo sutartį ir papildomai pagal sąskaitas už atliktus darbus.
3.8. Dėl aplinkos tvarkymo talkos. Siūloma ją oficialiai derinti su kasmet savanorių organizuojama ekologine akcija „Darom“ (registruojant „Darom tašką“) ir panaikinti nedalyvavimo talkoje mokestį, kaip neatitinkantį savanoriškumo principo.
3.9. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo. Siūloma sudaryti bendrojo naudojimo objektų sąrašą naudojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 patvirtintą, o 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-549 patvirtintą pakeistą pavyzdinę formą, pritaikytą sodininkų bendrijos reikmėms (forma pridedama).
3.10. Dėl sklypų, kuriuose vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai įvesti vykdant ES projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-003 („Vandentiekio ir ūkio nuotekų tinklų statyba iki Klaipėdos administracinės miesto ribos prijungimui prie miesto tinklų gyvenamųjų namų komplekso „Žaliasis slėnis” ir dalies namų sodų bendrijoje „Tauras““) už ES lėšas (Tauro 12-oji, Tauro 13-oji g.). Kadangi šie sklypai neturės galimybės pasinaudoti už SB „Tauras“ sodininkų lėšas įrengtais vandentiekio tinklais, siūloma bendrojo naudojimo objektų sąraše neįtraukti jų, kaip vandentiekio tinklų bendraturčių, ir atitinkamai nereikalauti sumokėti 13 000 Lt už paslaugą, kuri jiems nebus suteikta.
3.11. Dėl audito. Siūloma atlikti nepriklausomą auditą bendrijoje.

Parsisiųsti siūlomus sprendimus: 2013-07-13 susirinkimo sprendimų projektai.pdf

46 komentarai apie “2013-07-13 įvyks neeilinis SB „Tauras” narių susirinkimas”

  • Pasikartojantys klausimai žinoma nebus iš naujo svarstomi, tačiau yra klausimai, kurie šiandien susirinkime nebuvo svarstyti (pvz. dėl įstatų pakeitimo), o paraiška (išsiųsta pirmininkei 2013 m. gegužės 6 d.) su daugiau nei 10% bendrijos narių parašais įpareigoja šį susirinkimą surengti. Kadangi pirmininkė nesuorganizavo susirinkimo su visais pasiūlytais klausimais, tenka jį rengti patiems sodininkams, kaip tai numato sodininkų bendrijų įstatymas, ir svarstyti trūkstamus klausimus:
   2. Dėl SB „Tauras“ įstatų keitimo.
   3.9. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo.
   3.10. Dėl sklypų, kuriuose inžineriniai tinklai įvesti vykdant projektą už ES lėšas.
   3.11. Dėl audito.

   Atsakyti
 1. 3.10. Dėl sklypų, kuriuose inžineriniai tinklai įvesti vykdant projektą už ES lėšas.
  šis klausimas buvo svarstomas 2011 m. ataskaitiniame susirinkime ir buvo nuspręsta, kad Tauro 12, 13 gatvės sodininkai turi mokėti po 13000 Lt.
  Reikia vykdyti susirinkimo nutarimus.

  Atsakyti
 2. Dėl „1/2 tos dalies bendrijos narių”

  šiandien matėme, kad buvo svarstomi labai svarbūs klausimai. Nesusirinko nė pusė sodininkų. Tai įsivaizduokite, jeigu būtų priimtas Jūsų siūlomas įstatų pakeitimo varijantas, tai sprendimų priimti nebūtų įmanoma, būtų suparaližuota bendrijos veikla. Mano manymu reikia , kad sodininkai 100 proc. dalyvautų susirinkimuose ir sprendimai bus priiminėjami ir šių problemų neliktų, įstatų keisti nereiktų. Dar:
  pernai buvo keičiami įstatai, kodėl neteikėte pasiūlymų?

  Atsakyti
 3. O tai kodel per susirinkima vel buvo renkami parasai del naujo susirinkimo? Tai ka dabar kas 2 sav darysim po susirinkima? Ir jei lietus bus, tai siulai visiems sutilpti i pirmininkes budele?

  Atsakyti
 4. vis tas pats komentatorius puola, nusibodo….Istrinint ji reikia, tegul nekvarsina visiems galvu su savo nepaneigiama nuomone.Balsavimas rodo, kad musu nuomone kitokia ir nereiia cia kaisioti nosies kitaip nusiteikusiems. Mes uz SIMA. (Cia gal ne prie ko, bet gumos ziaumojimas susirinkimo metu, rodo kai kuriu asmenu labai zema kultura ir nepagarba susirinkusiems).

  Atsakyti
 5. Šitas susirinkimas bus tik zmonių laiko gaišinimas, nes jo sprendimai bus negaliojantys. Siųlau pasiskaityti įstatus:
  32.1. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba bei 1/10 Bendrijos narių ir revizorius;
  32.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu;
  32.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti
  bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, esant galimybėms, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninėmis
  priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais;
  32.4. Jeigu Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per vieną mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/10 Bendrijos narių revizoriaus sprendimu.

  Atsakyti
  • Siūlau Nustebusiam neklaidinti bendrijos narių ir prieš teigiant, kad sprendimai bus negaliojantys, įvardinti, kuris iš minėtų įstatų reikalavimų buvo pažeistas organizuojant susirinkimą.

   Atsakyti
 6. iš ”anonimo”ir jono komentaru matyti Simai kad einam teisingu keliu.o be to juk pirmininke turi savo svetaine ten tegu ir sedi,tiesa ten negalima komentaru rašyti.gaila man jos.

  Atsakyti
 7. Gerb. sodininkai,
  nesu pirmininkės gerbėjas, bet nepritariu ir iniciatyvinės grupės veiksmams:
  1. Inciatyvinė grupė (toliau IG) savo veiksmais nori viską išgriauti;
  2. IG gina tik skolininkų intersus. Jiems nerūpi, o jie ir nežino kaip atsiskaitys su žmonėmis , kurie yra sumokėję pinigus. Dabar jau matosi, kad pinigų trūksta. Dalis I ir II etapo darbų buvo atlikti už III etapo sodininkų surinktas lėšas;
  3. Esamą pirmininkę atstatydinsim.Kas bus kitas pirmininkas? IG kandidatūra yra žinoma. Tai skelbkit kas jis toks? Tegul sodininkai svarsto jo kandidatūrą.
  2013-06-29 susirinkimo metu paskutiniu klausimu daugumos balsų metu buvo patvirtinta, kad ir toliau reikia tęsti darbus.
  Kad sustabdyti IG veiklą, sodininkams, kurie nori pabaigti vykdyti projektą ir jį parduoti, reikia labai nedaug. Į suorganizuotus Karaliaus ir Simo susirinkimus atvykti, užsiregistruoti ir išeiti namo. Taip jų priimti nutarimai niekada nebus teisėti. Kadangi niekad nebus pusė susirinkime užsiregistravusių narių.
  3.

  Atsakyti
 8. Parašai buvo surenkami neinformavus dėl kokio tikslo. Apgavote žmones. Jau keli nariai atsisakė savo parašo. Jiems buvo sakyta pasirašyti, tipo, kad atėjote į susirinkimą. Tuos parašus panaudojat kitiems tikslams-perinkti valdybai. Nesąžininga.

  Atsakyti
 9. kodel ta pirminkes vieta tokia saldi, ja taip uja bet ji nei uz ka jos neatsisako, matyt yra pelninga dirbti ta darba, kitaip nesuprantu

  Atsakyti
 10. nepakeiciamu nera, o pirmininkei atrodo, kad tik ji gali visas problemas ispresti, neduoda kitiems net pasireiksti,, bloga darosi net nuo pokalbio su ja

  Atsakyti
 11. neina tos pirminkes isstumt, vadinasi ji turi stipru uznugari miesto savivaldybej, jau senai visi apie tai sneka, atkaka gal kazkam varo

  Atsakyti
 12. Nuversim Astą, pastatysim Mindaugą. O mokesčius mokėsim Mindaugui, kas nuo to pasikeis. Po mėnesio atsiras (jau yra, paskutiniam susirinkime matėm, kad iniciatyvinė grupė patyrė fiasko) 200 nepatenkintų sodininkų naujo pirmininko politika,kurie sumokėjo įnašus, sušauks susirinkimą ir perinks ką tik išrinktąjį. Iš paskutinio susirinkimo matėm, kad iniciatyvinė grupė nepasiekė išsikeltų tikslų. Vadinasi ji neatstovauja daugumos valios. Dauguma yra sodo gyventojai, kurie yra įsikasę į šia žemę, gyvena čia. Iniciatyvinei grupei kas vadovauja-žmonės iš pašalės, turintys butus, namus mieste, jų tikslas nė lito neinvestavus, progai pasitaikius parduoti brangiai sklypus. Tokių susidaro ne tiek ir daug. Todėl kažin ar pavyks nuversti esamą valdybą. Kokia ta valdyba bebūtų, bet šiuo metu nematome, kas galėtų tęsti nebaigtus darbus. Simas su kompanija yra ne kūrėjai, bet ardytojai, griovikai, vykdantys „kažkieno“ sugalvotą planą.

  Atsakyti
 13. kur problema juk kai žmones balsavo už komunikacijas lyg sutiko moketi ar ne po 24000lt.tai ir susimokekit po tiek ir pinigu užteks o paskui jau pardavinekit kam norit už kiek norit tai kas šiuo atveju nori isivesti tinklus už kitu pinigus.už elektra sumokeje po 2300lt gavompardave po 480lt.atsibuskit žmones pasitaike pirma galimybe kažka pakeisti ir tam yra galimybes.o tam statytojui noriu papriestaraut griovejai esat jus ir jau daug metu.Gero savaitgalio prisiekusieje ponai.

  Atsakyti
 14. Ką čia nusišnekate, kokie griovėjai. Jau paklota 70 proc. tinklų. Jūsų sklypas nuo to tik pabrangs. O ką pats padarėte gero bendrijai?

  Atsakyti
 15. Labai teisingai pastebeta, kad Iniciatyvine grupe gina tik savo interesus, tai yra kaip nemoketi uz tinklus. Visa kita tik siaip bendros frazes…

  Atsakyti
  • Mokėti už tinklus, kai tuo tarpu kitos bendrijos juos gauna juos nemokamai, man asmeniškai neatrodo normalu. Ar ne geriau išnaudoti visas galimybes gauti finansavimą bent jau projekto užbaigimui?

   Atsakyti
 16. Simai, įstatų 32.4 punte sakoma, kad „Jeigu Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per vieną mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/10 Bendrijos narių revizoriaus sprendimu”. Nuo paraiškos padavimo dar mėnuo nepraėjo.
  Žiūrim toliau ką sako įstatai „Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais”. Pagal pateiktą informaciją supratau, kad bus keičiami įstatai, renkamas nauja valdyba ir pirmininkas, tačiau man asmeniškai apie šį susirinkimą niekas nepranešė ir jokio skelbimo jokiame Lietuvod Respublikos dienraštyje neradau. Tad gaunasi, jog susirinkime priimti sprendimai neturės jokios juridinės galios.
  Aišku gal kažkur suklydau ar neteisingai supratau. Jeigu taip, prašau mane pataisyti.

  Atsakyti
  • Paraiška pirmininkei buvo išsiųsta dar gegužės mėnesį. Bendrijos nariai apie susirinkimą buvo informuoti skelbimais laikraščiuose „Vakarų ekspresas” ir „Respublika”. Visi įrodymai dėl tinkamo bendrijos narių informavimo apie organizuojamą susirinkimą, kaip nustatyta teisės aktais, bus pridėti prie susirinkimo protokolo.

   Atsakyti
   • 32.4 punktas „…. narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/10 Bendrijos narių REVIZORIAUS sprendimu”. O revizoriaus sprendimas yra Simai?

    Atsakyti
    • Iš sodininkų bendrijų įstatymo:

     4. Jeigu bendrijos valdymo organas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas daugiau kaip 1/10 bendrijos narių, revizijos komisijos (revizoriaus) sprendimu.

     Tai, kad bendrijos įstatuose „pamestas” kablelis, neatima teisės 1/10 bendrijos narių organizuoti susirinkimą. Revizoriaus pritarimas tam nėra reikalingas.

     Atsakyti
 17. Simai Jūs pirmininkei paraišką dėl susirinkimo padavėt gegužės mėnesį, susirinkimas įvyko birželio 29 d. Tad jeigu vėl norite naujo susirinkimo reikia visą „ceremoniją” pradėti išnaujo nuo birželio 29 d. Siūlau tiokiems klausimams kokį juristą pasisamdyti, nes su savo netinkamomis interpretacijomis Jūs tik klaidinate narius ir gaišinate mūsų laiką.

  Atsakyti
  • Kadangi susirinkime birželio 29 d. nebuvo nagrinėjami visi paraiškoje pateiktos darbotvarkės klausimai, negalima laikyti, kad susirinkimas buvo organizuojamas pagal šią paraišką.
   Susirinkimas bet kuriuo atveju bus organizuojamas – tai padaryti įpareigoja tie keliasdešimt bendrijos narių parašų. Jei su tuo nesutinkate, manau, kad žinote ir tvarką, kaip turėtumėte elgtis tokiu atveju.

   Atsakyti
 18. Simai tai kad paraška pirmininkei pateikta buvo liepos 01 d.? Ar čia tamsta dar vieną paraišką esate padavęs? Taip pat gal galite nurodyti datą kada buvo paskelbta šio būsimo susirinkimo data dienraščiuose?

  Atsakyti
  • Taip, pirmoji paraiška buvo įteikta gegužės mėn., kai dar net nebuvo paskelbta apie birželio 8 d. susirinkimą.
   Skelbimai apie artėjantį šeštadienio susirinkimą buvo atspausdinti laikraščiuose birželio 29 d.

   Atsakyti
 19. Sunku Simui. Forume užduodami konkretūs klausimai. Simai, tai ką numatėte į naujus sb pirmininkus. Laikas paskelbti kandidatūrą. Būkime demokratiški. Artėjant rinkimams sb nariai privalo sužinoti kandidatūrą. Mums duokit laiko apsispręti. O gal Jūs vieni su M.K. viską nusprendžiate, o bobulytės prabalsuoja…

  Atsakyti
  • Kandidatai į naują valdybą bus paskelbti, kai bus laikas tai padaryti. Liepos 13 d. susirinkime klausimo dėl rinkimų nebus. Šiam klausimui pirmininkė per nustatytą laikotarpį turi surengti atskirą susirinkimą.

   Atsakyti
 20. idomiai pas jus 🙂
  reliai as pateisnu: tai pnuotekas reik tvarkyti. taciau: jei dalis nubalsavo, kita dalis privalo vykdyti? kam reik nuoteku valymo: as pasistaciau individualias („ale traidenis”) su dokumentais ir sertifikatais.. viskas kainavo ~7000 lt. dabar jus susimokejote po 13 t. + mokesite abonementa…

  siaip, mano nuomone TIESA yra bejuose pusese, klaida padaryta VEIKSME

  Atsakyti
 21. p.s.pasitaisau „jeii dalis nubalsavo, kita dalis privalo vykdyti nors jiems to ir NEREIKIA? (yra biotualetai… ie jei kazkas jais naudojasi, jis priverstas moketi 13 t. vien del to kad kazkas nubalsavo? )

  Atsakyti
  • dariui: Klaipedos miesto teritorijoj jus negausite leidimo statytis Traideni. Netikit, nueikit i savivaldybe ir pasiklauskit. Aisku nelegaliai viskas galima…

   Atsakyti
 22. gali buti, taciau: jei dalis zmoniu nesiruosia nieko statyti, naudojasi biotualetais, jie dabar priversti „pasipurtyti” ir sumoketi 13 t, vien del to, kad nubalsuota?

  cia absurdiska situacija ne tik jusu s.b. , taip gali nutikti bile kur. sovietu palikimas „sodu bendrija” tik rupescius kelia ir nieko nesprendzia.

  Atsakyti
 23. Kol nebus komunikacijų, tol nepriduosite soduose gyv.namu. Tad vietinės komunikacijos neišeitis. Sutikime, kad didžioji dalis narių yra nuolatiniai gyventojai.

  Atsakyti
 24. Pirmininke susirinkima daro liepos 29 27 diena. Jau yra skelbimas dienrastyje. Kadangi sis susirinkimas vistiek neivyks, Simas darys vel, arba kad ir ivyks pirmininkes susirinkimas Simas visada darys susirinkima poto kuris panaikintu pirmininkes susirinkimo nutarimus… O tai susirinkimai tesis tol kol skolininkai bus skolininkais?

  Atsakyti
 25. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad praktijoje sprendimai priimami daugumos balsų naudai. Ir jeigu dauguma už komunikacijas, o skolininkų mažuma – tai kieno teisės pažeidžiamos?

  Atsakyti
 26. Gal galima paviesinti rezultatus neeilinio susirinkimo? Ar jis ivyko/neivyko, kiek zmoniu dalyvavo, kas nutarta/priimta/nepriimta?

  Atsakyti
 27. Jūs norite Simą pažeminti,tačiau jums nepasiseks tai padaryti ,jis viską daro teisėtai ir teisingai. Apie vykstančius susirinkimus jis informuoja laiku ir siekia,kad visi sodininkai sužinotų,nei pirmininkė kuri ne tik ,kad nepraneša ,o siekia,kad informacija nepasiektų,nes nuplėšiami skelbimai nuo būstinės bei lentos,tai rodo,kad kažko bijo.Aš iniciatyvinės grupės veiklai pritariu,nors esu susimokėjusi,nes buvau gąsdinama anstoliais ir tai padariau iš baimės.

  Atsakyti

Parašykite komentarą