2013-08-06 įvyks pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas

(28)

Pakartotinis SB “Tauras” narių susirinkimas

vyks 2013 m. rugpjūčio 6 d. 18 val.

bendrijos būstinėje,

adresu Tauro 7-oji g., Klaipėda.

 

Svarbu:

Pirmasis susirinkimas su siūloma darbotvarke neįvyko, kadangi susirinkime nebuvo kvorumo (50% bendrijos narių). Pagal SBĮ, nuo 2012 m. liepos pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas.

Kadangi dauguma klausimų jau buvo aptarti ankstesniame 2013-06-29 dienos SB “Tauras” narių susirinkime, todėl 2013-08-06 pakartotiniame susirinkime bus siūloma sutrumpinti darbotvarkę ir balsuoti tik dėl tų klausimų, kurie ankstesniame susirinkime nebuvo svarstyti. Numatoma, kad sutrumpinta darbotvarkė turėtų atrodyti taip:

1. Dėl SB „Tauras“ įstatų keitimo.
2. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo.
3. Dėl sklypų, kuriuose inžineriniai tinklai įvesti vykdant projektą už ES lėšas.
4. Dėl audito.

Nors klausimų nedaug ir susirinkimas turėtų ilgai neužtrukti, tačiau sprendžiami klausimai yra tikrai svarbūs, todėl kviečiame aktyviai dalyvauti.

Dėmesio!

Kadangi susirinkime bus sprendžiamas bendrijos įstatų pakeitimo klausimas, bendrijos narys, negalintis dalyvauti susirinkime, gali perleisti teisę balsuoti kitam asmeniui sudarant balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią turi patvirtinti notaras. Daugiau informacijos apie tai ir balsavimo teisės perleidimo sutarties pavyzdį rasite šiame įraše. Taip pat galima balsuoti iš anksto PC “Studlendas” (H. Manto 84, Klaipėda) vidiniame kiemelyje trečiadieniais nuo 18 iki 18:30 val.

Oficiali susirinkimo darbotvarkė:

1. Eilinio bendrijos narių susirinkimo klausimai:
1.1. Bendrijos veiklos ataskaita:
1.1.1. Bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga.
1.1.2. Svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo.
1.1.3. Bendrijos veiklos planai ir prognozės.
1.2. Kiti eilinio bendrijos narių susirinkimo klausimai.
2. Dėl SB „Tauras“ įstatų keitimo siekiant panaikinti turto prievartavimo galimybę.
3. Papildomi aktualūs darbotvarkės klausimai:
3.1. Dėl vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų išpirkimo.
3.2. Dėl neatliktų tinklų įrengimo darbų.
3.3. Dėl bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybei.
3.4. Dėl kelių priežiūros mokesčio. Siūloma patvirtinti kelių priežiūros mokestį, atitinkantį faktines išlaidas keliams prižiūrėti.
3.5. Dėl už 2012 m. sumokėto žemės mokesčio dalies panaudojimo ar grąžinimo.
3.6. Dėl bendrijos samdomų darbuotojų.
3.7. Dėl bendrijos teisininkės.
3.8. Dėl aplinkos tvarkymo talkos.
3.9. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo.
3.10. Dėl sklypų, kuriuose vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai įvesti vykdant projektą už ES lėšas.
3.11. Dėl audito.

Parsisiųsti darbotvarkę: 2013-08-06 susirinkimo darbotvarkė.pdf

Siūlomi sprendimai:

1. Patvirtinti arba atmesti bendrijos valdybos pateiktą bendrijos veiklos ataskaitą.
2. Pakeisti SB „Tauras“ įstatus:
2.1. Papildyti įstatų 32.13 str. (papildymo tekstas pabrauktas) „Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami 2/3 viso susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl naujų projektų, kurių kaina viršija visų bendrijos narių sumokamų nario mokesčių sumą per metus, taip pat kai sprendimai priimami raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių;“
2.2. Įtraukti naują punktą „Sprendimai, kurie susiję su tam tikros dalies sodininkų bendrijos narių sklypais, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 tos dalies bendrijos narių. Sprendimas turi būti susijęs su bendrijos teritorijoje esančių sklypų dalimi, didesne už 1/10 visų bendrijos sklypų.“
3. Papildomi aktualūs darbotvarkės klausimai.
3.1. Dėl vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų išpirkimo. Siūloma pasinaudoti sodininkų bendrijų įstatymo numatyta teise parduoti vandentiekį savivaldybės kontroliuojamiems tiekėjams (UAB „Klaipėdos vanduo“) už faktinę tinklų įrengimo kainą.
3.2. Dėl neatliktų tinklų įrengimo darbų. Siūloma ieškoti sprendimų situacijose, kai sodininkai yra sumokėję (visiškai arba iš dalies) už vandentiekį, tačiau tinklų įrengimo darbai nėra atlikti arba visiškai pabaigti (neįrengti įvadai).
3.3. Dėl bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybei. Siūloma inicijuoti vidaus kelių perdavimą savivaldybei ir siekti kompensacijos už atliktus kadastrinius matavimus.
3.4. Dėl kelių priežiūros mokesčio. Siūloma patvirtinti kelių priežiūros mokestį, atitinkantį faktines išlaidas keliams prižiūrėti.
3.5. Dėl už 2012 m. sumokėto žemės mokesčio dalies panaudojimo ar grąžinimo. Siūloma atitinkama dalimi sumažinti bendrijos nario mokestį arba grąžinti mokestį bendrijos nariams.
3.6. Dėl bendrijos darbuotojų. Siūloma informuoti sodininkų susirinkimo narius apie tai, kokie darbuotojai dirba bendrijoje, nurodant jų atlyginimus, taip pat patvirtinti jų atlyginimus atskiru balsavimu.
3.7. Dėl bendrijos teisininkės. Siūloma:
3.7.1. Informuoti sodininkų bendrijos narius apie tai, ar teisininkė turi teisę atstovauti bendriją teismuose (pateikiant atitinkamą teisinį išsilavinimą liudijančius dokumentus).
3.7.2. Svarstyti teisininko etato reikalingumo klausimą, kad teisininkei nebūtų mokamas dvigubas atlygis: pagal darbo sutartį ir papildomai pagal sąskaitas už atliktus darbus.
3.8. Dėl aplinkos tvarkymo talkos. Siūloma ją oficialiai derinti su kasmet savanorių organizuojama ekologine akcija „Darom“ (registruojant „Darom tašką“) ir panaikinti nedalyvavimo talkoje mokestį, kaip neatitinkantį savanoriškumo principo.
3.9. Dėl bendrojo naudojimo objektų aprašo. Siūloma sudaryti bendrojo naudojimo objektų sąrašą naudojant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 patvirtintą, o 2012 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-549 patvirtintą pakeistą pavyzdinę formą, pritaikytą sodininkų bendrijos reikmėms (forma pridedama).
3.10. Dėl sklypų, kuriuose vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai įvesti vykdant ES projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-003 („Vandentiekio ir ūkio nuotekų tinklų statyba iki Klaipėdos administracinės miesto ribos prijungimui prie miesto tinklų gyvenamųjų namų komplekso „Žaliasis slėnis” ir dalies namų sodų bendrijoje „Tauras““) už ES lėšas (Tauro 12-oji, Tauro 13-oji g.). Kadangi šie sklypai neturės galimybės pasinaudoti už SB „Tauras“ sodininkų lėšas įrengtais vandentiekio tinklais, siūloma bendrojo naudojimo objektų sąraše neįtraukti jų, kaip vandentiekio tinklų bendraturčių, ir atitinkamai nereikalauti sumokėti 13 000 Lt už paslaugą, kuri jiems nebus suteikta.
3.11. Dėl audito. Siūloma atlikti nepriklausomą auditą bendrijoje.

Parsisiųsti siūlomus sprendimus: 2013-08-06 susirinkimo sprendimų projektai.pdf

28 komentarai apie “2013-08-06 įvyks pakartotinis SB „Tauras“ narių susirinkimas”

 1. Paskaičiavus išeina, kad Tauro 12-oji, Tauro 13-oji g. sklypams (22 vnt) vien už lietaus nuotekų įvedimą preliminariai reikėtų sumokėti po 12000 Lt. Todėl iniciatyvinės grupės reikalavimas atleisti Tauro 12, 13 gatvių sklypų savininkus (tose gatvėse yra Simo sklypas)nuo mokėjimo yra nepagrįstas, kadangi šių gatvių gyventojai turės pasijungti prie lietaus tinklų ir naudosis lietaus nuotekų tinklais.

  Atsakyti
  • Norėtųsi pamatyti tuos skaičiavimus, nes labai jau įtartinai čia Jūs bandote parodyti. Kitiems sklypams bendrijoje vandens, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai kartu kainuoja 12000 Lt, o Tauro 12-oji, Tauro 13-oji g., anot Jūsų, vien tik lietaus nuotekos kainuoja 12000 Lt – tiek pat, kiek kitiems trijų rūšių tinklai. Kaip taip gali būti?

   Atsakyti
 2. O kaip negali būti, jei tavo Simai gatvėje yra tik iš vienos pusės sklypai.Tai vadinasi ir kaina kiekvienam gaunasi dvigubai didesnė. Konkretesnę informaciją galite gauti iš pirmininkės.

  Atsakyti
  • Labai jau įdomiai Jūs lygybę bendrijoje suprantate. Kai visų tinklų kainą dalinote, tai visiems po lygiai, nežiūrint į geografinę padėtį, o kai kalba prasidėjo tik apie lietaus nuotekas, tai jau pasidarė svarbu ir tai. Norite pasakyti, kad jei vandentiekio už ES lėšas mums nebūtų įvedę, būtume turėję sumokėti dvigubai už visus tris tinklus?

   Atsakyti
 3. Buvo nuspręsta visiems mokėti po 13000 Lt. Taip kiti sodininkai iš kitų gatvių būtų dengė Tauro 12 ir 13 gatvių didenes išlaidas jei skaičiuoti vienam sklypui. Tuo pačiu ir Jūsų Simai. Niekas nekėlė problemų. Šie skaičiavimai pateikiami, kad Jūs matytumėte, kiek sod. bendrijai reiks mokėti už lietaus nuotekų tinklų paklojimą Tauro 12, 13 gatvėse.

  Atsakyti
 4. Jums teks labiau pasistengti, jei norite mane įtikinti, kad lietaus nuotekų tinklai sudaro pusę visų trijų inžinerinių tinklų kainos, nes būtent tokia išvada seka iš Jūsų skaičiavimų. Tikriausiai žinote, kad lietaus nuotekų tinklų konstrukcija paprastesnė, todėl pigesnė, nei buitinių nuotekų tinklų, tačiau čia bandote parodyti, kad lietaus nuotekų kaina yra tokia pati, kaip vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kaina kartu sudėjus. Tai iš principo skamba absurdiškai.

  O ir pats “dvigubos” kainos klausimo kėlimas neturi prasmės. Jeigu lietaus nuotekų tinklu naudosis visi bendrijos nariai ir jis priklausys visiems bendrijos nariams lygiomis dalimis, tai ir išlaidos, susijusios su šiuo bendru turtu dalijamos po lygiai, kaip apibrėžta civiliniame kodekse.

  Atsakyti
 5. Teisingai Simai pastebėjai, jeigu lietaus nuotekų tinklu naudosis visi bendrijos nariai ir jis priklausys visiems bendrijos nariams lygiomis dalimis, tai ir išlaidos, susijusios su šiuo bendru turtu dalijamos po lygiai. Tik patsai šioje vietoje kažkaip užmiršti, kad ta pati taisyklė galioja ir nuotekoms su vandeniu. Tad realybė tokia, kad Tauro 13 ir 12 gatvių sklypų savininkai, turi mokėti lygiai tiek pat su visais kitais nariais ne tik už SB Tauras lietaus įrengimą, bet ir už nuotekas bei vandenį, nes tai yra bendras visų bendrijos narių turtas.

  Atsakyti
  • ”Nustebęs” mane ypač stebina savo komentarais:
   pirma,- manau, kad kas kas, o jis tai jau tikrai žino, kokia yra ”realybė” , o ji yra ta, kad Tauro 12 ir 13 gatvių sklypų savininkai neprivalo mokėti už tai, ko SB Tauras jiems nepadarė ir niekada nepadarys (sutinkate, kad mokama įprastai pagal sąskaitą už padarytus darbus, o ne pagal kažkieno norus pasigerinti savo gerbūvį bendrijos narių sąskaita…), o vanduo ir nuotekos, pravestos už ES lėšas – tai NĖRA, kaip Jūs sakote,-” bendras visų narių turtas”, todėl šio turto turėtojai ir neprašo už jį susimokėti. Tuomet labai įdomu, kokiu pagrindu buvo nuspręsta už vandentiekį mokėti visiems po lygiai, jei tas turtas nėra lygiai vienodas bendrijai?
   Antra – Jūsų džiaugsmui, už lietaus nuotekas pasiruošusi lygiomis dalimis dalintis ir aš, nes dar Tai nepadaryta niekam už ES lėšas.
   Trečia- Jums nuoširdžiai linkiu išsivaduoti iš nuolatinės nuostabos ir patapti susirūpinusiu, nes pats laikas sužinoti – kaip čia nutiko, kad nebuvo laiku pasirūpinta visais SB ”Tauras” sklypų savininkais dėl vandentiekio ir nuotekų pravedimo už ES lėšas(nors, kaip žinia, tokia galimybė buvo!..)???…

   Atsakyti
 6. Nustebęs pastebėjo teisingai, kad lietaus nuotekų tinklu naudotis turėsiu galimybę (jeigu bendrija užbaigs projektą). Skirtinga situacija yra dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų, kadangi jais naudotis neturėsiu galimybės. Kadangi aš neturėsiu galimybės naudotis tuo “bendru” turtu (iki mano sklypo vandentiekio ir nuotekų tinklų S.B. “Tauras” neatves), tai nematau prasmės būti šių tinklų bendrasavininkiu. O tapti daikto (kuriuo net negalėsiu naudotis) savininku vien dėl to, kad taip nori kiti, aš neprivalau remiantis konstitucijoje apibrėžtais nuosavybės neliečiamumo principais.

  Atsakyti
 7. Iš kur Simai ištraukėte, kad lietaus nuotekų tinklų konstrukcija paprastesnė, negu buitinių nuotekų tinklų. Jūsų atveju tiek lietaus nuotekų tiek buitinių nuotekų tinklai yra savitakiniai ir jų įrengimas yra analogiškas. Jums kai esate ne specialistas patarčiau susilaikyti nuo tokių nargumentuotų išvadų. O stengtis įrodyti, kad Tauro 12,13 gatvių sklypams šios dienos kainomis išeina mokėti už lietaus nuotekų tinklo įrengimą ir dalį vandentiekio ir buitinių nuotekų įrengimą po 12 su viršum tūkstančio litų nereikia. Tai Jūs teismui galėsite įrodinėti. Kartoju pateikėme preliminarius skaičiavimus s.b. pirmininkei. Jei būtų galimybė prikabinčiau tos skaičiavimus šitam tinklalapyje.

  Atsakyti
  • Pareigą teismui kažką įrodyti turi tas, kuris kažką teigia, todėl tai padaryti turės SB “Tauras”. Nežinau, kokiais būdais jiems pavyks įrodyti, kad aš prie lietaus nuotekų tinklo turiu prisidėti daugiau, negu visi kiti bendrijos nariai, nors man priklausys tokia pati to tinklo dalis, kaip ir kitiems.

   Atsakyti
 8. Jei Simas nenori dalintis vandentiekio ir buitinių nuotekų paklojimo išlaidomis. Tai kodėl sodų bendrija turi kompensuoti lietaus nuotekų įvedimo išlaidas Tauro 12,13 gatvėse>>>

  Atsakyti
  • Koks čia kompensavimas, jeigu bendrija nutiesia lietaus nuotekų tinklus bendrijoje, kuriais naudojasi visi nariai, lietaus nuotekų tinklai priklauso visiems nariams lygiomis dalimis ir kainą išdalinama visiems po lygiai? Ar ne logiška, kad visi, kurie gauną vienodą paslaugą – lietaus nuotekų sutvarkymą – moka už ją po lygiai?

   Atsakyti
 9. Kodėl mes turim kompensuoti Tauro 12,13 gatvių sklypams už lietaus tinklų įvedimą. Juk Jūs siekiate, kad už vandentiekio ir nuotekų tinklų įvedimą nereiktų mokėti. Todėl būtų logiška, kad už lietaus tinklų įsivedimą išlaidas pasidengtumėte patys. Jeigu jau norite atsiskirti , tai prašom. Mes jūsų lietaus tinklais Tauro 12,13 gatvėse nesinaudosim. Kiekviena gatvė turi savo gatvės tinklus.

  Atsakyti
 10. Gerai išeina Simas nedavė pinigų, veda agitacijas , kad kiti nemokėtų, o tinklus lietaus nori , kad s.b. Tauras įvestų, nu blyn. Aš irgi taip noriu…

  Atsakyti
  • Nekalbėkite apie tai, ko nežinote. Esu sumokėjęs 6000 Lt ir kaip jau sakiau, netikiu, kad lietaus nuotekų dalis sudaro daugiau nei pusę visų trijų tinklų kainos bendrijos tinklų projekte. Aš nesakau, kad noriu, jog S.B. “Tauras” įvestų man lietaus nuotekas, kalba eina apie tai, kad lietaus nuotekomis bent jau bus sudaryta galimybė naudotis, skirtingai nei vandens ir buitinių nuotekų tinklais.

   Atsakyti
 11. Trečiam etapui pabaigti nereikia įrengti siurblinių, kas buvo reikalinga pirmuose etapuose. Kaip žinia siurblinių įrengimas brangus reikalas. Tad pagal Simo logiką ir trečiam etapui reikėtu sumažinti įmokas už komunikacijų įrengimą, nes šio etapo nariai siurblinėmis nesinaudos, tad kodėl už jas turi mokėti. Pasiskaityk Simai atidžiai ką pasakė Aukščiausiasis teismas 2013-06-26 nutartyje apie bendrąją sodo bendrijos narių nuosavybę. Visi mes esame bendrijos valdomo turto bendraturčiai lygiomis dalimis. Visiems klausimams tašką padės AT nutartis dėl bendrijos sprendimo vestis komunikacijas teisėtumo, tad nematau čia kolkas reikalo tuščiai draskytis, organizuoti nelegalius susirinkimus, agituoti pateikiant iškreiptą ar sau palankiai interpretuotą informaciją, arba pateikiant tik jos dalį ir taip kiršinant bendrijos narius ir gaišinant mūsų brangų laiką.

  Atsakyti
  • Sutinku – Jūs turite savo nuomonę, aš turiu savo. Nei Jūs, nei aš nesame linkę nusileisti, o kurie teisūs – pasakys teismas.

   Atsakyti
  • Siūlyčiau neperžengti ribos tarp diskusijos ir asmeninių įžeidinėjimų. Pritariu komentarui žemiau, kad mūsų bendrijos įvaizdis tikrai neblizga, tad gal verčiau stengtis ne jį patvirtinti, o pakeisti, pradedant bent jau nuo savo bendravimo kultūros.

   Atsakyti
 12. Kada gi ta musu bendrija gali išlipti iš kolūkio įvaizdžio, kai bendrijos nariai neišsižada kolūkietiškų manierų. Ne vien tik tai, kad šaukti rėkti viens per kitą, bet ir vadinti gyvuliškais vardais

  Atsakyti
  • Isvis dabar neverta nieko cia draskytis ar kazka organizuoti. Sulaukim teismo isvadu ir viskas bus aisku. Teisingai rase kazkas, kam bereikalo nervus gadinti, nes is to naudos nebus. Vistiek viska lems auksciausio teismo nutartis. Taip kad nusiraminkit sodininkai ir geriau nusisienaukit savo apleistus sklypus.

   Atsakyti
  • Ne tik palaikau ”gyventoją”, bet ir esu giliai įsitikinusi pati, jog gražus ir pozityvus bendravimas, sąžiningumas bei atsakomybė yra tiesiausias kelias spręsti problemas, o ne drabstymasis purvais (kad ir prisidengiant slapyvardžiu) ar visą eilę žmonių paduodant į teismą dėl ieškinio su jais nė nepasikalbėjus ar kitaip juos neįspėjus, kas žadama daryti, t.y. – iš pasalų…bet taip įvyko…ir kai kam visai nė motais, jog kai kurie įvykdyti nutarimai yra PRIEVARTA visai eilei bendrijos narių…
   O gal jau svarstoma galimybė atsiimti ieškinius(ypač tuos, kurie veda į niekur)?…
   O, juk, tai būtų geriausia, kas tik galėtų nutikti mūsų bendrijoje!..

   Atsakyti
 13. Aš tam anonimui,kuris slepiasi ir bijo net savo vardo, noriu pasakyti,kad užteks tau kvailinti sodininkus.Jūs tik mokate pateikti preliminarius skaičiavimus prikabindamas nesąmoningai padidintas sumas ,matosi ,kad ir jūs esate prisidėjęs prie sodininkų ,,prievartavimo”,juk sumokėti po 13tūkstančių Lt sodininkui ,kuris nestato namų ir sodu naudojasi pagal paskirtį [augina pomidorus, agurkus ir kt.] yra tikras prievartavimas.Mes sodininkai labai džiaugiamės,jauno teisininko Simo veiksmais,kuris vardan teisybės nepabūgo pasipriešinti ,ir kovoti su įsisenėjusiu klanu ir ginti visų sodininkų interesus.Sėkmės Tau Simai ieškant teisybės .

  Atsakyti
 14. Gerb. Algi
  Jums nepatinka mano pateikti “preliminarūs skaičiavimai”. Patikslinu: pagal mano paskaičiavimus III etapo užbaigimui trims tinklams (vandentiekio, buitinių, lietaus nuotekų) užbaigimui reikia apie 1,4 mln.Lt. Klaipėdos vandenys per susirinkimą pareiškė, kad tik už du tinklus (vandentiekio, buitinių nuotekų) reikia 1,6 mln. Lt .Sodininkų nekvailinu. Kas kvailina matėsi susirinkime Žvejų rūmuose, bet jiems nelabai pavyko…

  Atsakyti

Parašykite komentarą