Siūlomi bendrijos įstatų pakeitimai

Kadangi mūsų bendrijos įstatai pasenę ir nebeatitinka galiojančio LR Sodininkų bendrijų įstatymo (SBĮ), bendrijos valdyba siūlo įstatų pakeitimus. Didžioji pakeitimų dalis skirta tam, kad naujai patvirtinti įstatai neprieštarautų SBĮ, tačiau kartu siūloma ir keletas pakeitimų, kurie supaprastintų kasdienį bendrijos gyvenimą ir leistų išvengti ginčų ateityje. Kad įsigaliotų nauji sodininkų bendrijos įstatai, jie turi būti patvirtinti bendrijos narių susirinkime.

Visą siūlomą naujųjų įstatų tekstą gali parsisiųsti: SB Tauras istatai 2017 pakeitimai.pdf

Iš pradžių siūlome susipažinti su svarbiausiais įstatų keitimo pasiūlymais, kurie siūlomi ne dėl SBĮ pasikeitimų, su trumpomis pastabomis, kodėl tokie pakeitimai siūlomi. Pakeitimų tekstas mėlyname fone.

    Senieji įstatai     Siūlomi pakeitimai
1 18. Bendrijos narys turi šias pareigas: 1 18. Bendrijos narys turi šias pareigas:
  2   2
3 18.6. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose, nedalyvavusieji minėtuose darbuose privalo sumokėti Bendrijos valdybos nutarimu priimtą ir patvirtintą mokestį. Nuo dalyvavimo talkose atleidžiame neįgalūs asmenys, pateikę Bendrijos valdybai prašymus; 3 18.6. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose; PASTABA: talkos yra savanoriška veikla, dėl šio klausimo jau spręsta ir narių susirinkimuose.
  4 18.7. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš bendrijos raštu pranešti bendrijos valdybai ir atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles;   4 18.7. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš bendrijos raštu pranešti bendrijos valdybai ir atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles, pranešti būsimo naujojo savininko kontaktinius duomenis; vardą, pavardę ir telefono numerį, ir gauti pažymą apie atsiskaitymą už prievoles bendrijaiPASTABA: naujojo savininko kontaktai reikalingi norint priimti jį į bendriją arba gauti adresą, kuriuo siųsti sąskaitas, kaip ne bendrijos nariui.
  5
  5         
  6 VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA   6 VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
  7   7
8 32.14. Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių; 8 32.13. Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. PASTABA: bendrijoje jau yra buvę svarstymų dėl slapto balsavimo, tad siūlomas tokio balsavimo tvarkos detalizavimas. Slaptas balsavimas organizuojamas ir vyksta tokia tvarka:
  9 34. Slapto balsavimo tvarka:
  9 1) Susirinkimo dalyviams išdalinami balsavimo lapai, pasirašyti narių susirinkimo pirmininko arba balsų skaičiavimo komisijos nario. Balsavimo lape nurodomas balsavimo lapo numeris, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį balsuojama, ir galimi balsavimo variantai „už” arba „prieš”.
  10 34.1. Balsuojant slaptai, balsavimo lape nurodomas balsavimo lapo numeris, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį balsuojama, ir balsuojančiojo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsuojantysis pažymi balsavimo lape savo nuomonę. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius perskaičiuoja balsus „už“ ir „prieš“ ir paskelbia sprendimą svarstomu dienotvarkės klausimu. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
  10 2) Balsuojantysis pažymi balsavimo lape savo nuomonę ir įmeta jį į balsavimo dėžę. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
        11 3) Balsų skaičiavimo komisija perskaičiuoja balsus „už” ir „prieš”. 
  11   12 … 
12 32.17. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pat nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui. Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo. 13 32.16. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pat nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui, pateikiant bendrijos valdymo organui šios sutarties kopiją, arba atsiunčiant ją elektroniniu paštu. Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. PASTABA: šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti balso teisės perleidimą. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo. PASTABA: šiuo pakeitimu siekiama įtvirtinti faktą, kad notaro įgaliojimas gali atstoti balsavimo teisės perleidimo sutartį ir išvengti ginčų dėl to ateityje. Notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti bendrijos narį prilyginamas balsavimo teisės perdavimo sutarčiai.
  13   14

PASTABA: iki šiol balsavimas nesušaukus susirinkimo buvo stipriai apribotas ir realiai neįmanomas. Siūloma šį apribojimą sušvelninti.

   32.19. Bendrijos narių priim sprendimų, nesušaukus susirinkimo, priėmimo tvarka : Pateikti paraišką valdybai su sprendimų klausimais, informuoti bendrijos narius regioninėje ir respublikinėje spaudoje, Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir interneto svetainėje . Po paraiškos padavimo per 30d. Informuoti valdybą dėl priim sprendimų ir pateikti tai įrodančius, notariškai patvirtintus balsavimo lapus. 15 32.18. Bendrijos narių priimtų sprendimų, nesušaukus susirinkimo, priėmimo tvarka:
        16 1) sprendimo nesušaukus susirinkimo iniciatorius gali būti: bendrijos valdyba arba 1/10 bendrijos narių arba bendrijos revizorius.
        17 2) sprendimo nesušaukus narių susirinkimo priėmimo iniciatorius pateikia paraišką valdybai su sprendimų klausimais ir sprendimų projektais, bei pasiūlymais, kur ir kada bendrijos nariai gali balsuoti.
        18 3) sprendimo nesušaukus susirinkimo organizatoriumi gali būti bendrijos valdyba arba susirinkimo iniciatorius, jeigu bendrijos valdyba atsisako būti susirinkimo organizatoriumi.
  14     19 4) bendrijos valdyba apie vykdomą sprendimo priėmimą nesušaukus susirinkimo, klausimus ir sprendimų projektus bei būdus, kur ir kada galima balsuoti, informuoja bendrijos narius regioninėje ir respublikinėje spaudoje, Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir bendrijos interneto svetainėje, išsiunčia pranešimus elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis bendrijos valdybai žinomais bendrijos narių kontaktais arba suteikia bendrijos narių kontaktinius duomenis sprendimo nesušaukus susirinkimo priėmimo iniciatoriui.
        20 5) Bendrijos nariai dėl balsuoti dėl sprendimo nesušaukus susirinkimo gali ne ilgiau, kaip 3 mėnesius nuo informavimo apie vykdomą sprendimo priėmimą.
        21 6) Po sprendimo nesušaukus susirinkimo priėmimo organizatorius  per 30 dienų informuoja bendrijos valdybą apie priimtus sprendimus ir pateikti tai įrodančius duomenis.
        22
        23
  15 33. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:   24 PASTABA: Pakeitimai, siekiant išvengti buvusių ginčų dėl organizacinių klausimų ir išankstinio balsavimo susirinkimų metu. 

33. Balsavimas bendrijos narių susirinkime iš anksto vykdomas tokia tvarka:

  16 33.1. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo pradžios.   25 33.1. Apie savo sprendimą balsuoti iš anksto Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau, kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo pradžios.
  17 33.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais, balsuojamu darbotvarkės klausimu.   26 33.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems iš anksto, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu.
  18 33.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už arba „prieš šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu, po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.   27 33.3. Balsuojant iš anksto, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už arba „prieš šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu, prieš balsavimą susirinkimo klausimais. Balsavimo lapas gali būti atšauktas, jeigu bendrijos narys ar jo atstovas nusprendžia dalyvauti bendrijos narių susirinkime.
  19     28 33.4. Išankstiniai balsai nedalyvauja renkant balsų skaičiavimo komisiją, susirinkimo pirmininką, susirinkimo sekretorių, tvirtinant susirinkimo darbotvarkę.
        29
        30 PASTABA: pakeitimai, siekiant supaprastinti bendrijos narių informacijos gavimą iš sodininkų bendrijos. 

XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE SODININKŲ BENDRIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO BENDRIJOS NARIAMS TVARKA

        31 60. Informaciją apie bendrijos veiklą, atsakymus į prašymus, dokumentų kopijas bendrijos valdyba pateikia bendrijos nariams per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kartu su atsakymu pateikiama prašymo vykdymo išlaidų suma, kurią bendrijos narys privalo atlyginti iki artimiausio nario mokesčio mokėjimo termino pabaigos, bet ne mažiau, kaip per 30 dienų.

 

Na o žemiau rasite visus siūlomus pakeitimus:

 

1   1  
  2 SODININKŲ BENDRIJA „TAURAS”   2 SODININKŲ BENDRIJA „TAURAS”
  3 ĮSTATAI   3 ĮSTATAI
  4     4  
  5 I. BENDROSIOS NUOSTATOS   5 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  6 1. Sodininkų bendrija „TAURAS” (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.   6 1. Sodininkų bendrija „TAURAS” (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo.
  7 2. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.   7 2. Bendrijos teisinė forma – sodininkų bendrija.
  8 3. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.   8 3. Bendrija turi antspaudą ir sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
  9 4. Bendrijos finansiniai metai: pradžia sausio 1 d., pabaiga gruodžio 31 d.   9 4. Bendrijos finansiniai metai: pradžia sausio 1 d., pabaiga gruodžio 31 d.
  10 5. Bendrijos veiklos terminas neribotas.   10 5. Bendrijos veiklos terminas neribotas.
  11 6. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.   11 6. Bendrija veikia vadovaudamasi savo narių solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo bei pagalbos principais.
  12 7. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.   12 7. Bendrija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais ir Bendrijos vidaus tvarkos taisyklėmis.
  13 II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI   13 II. BENDRIJOS VEIKLOS TIKSLAI
  14 8. Bendrijos veiklos tikslas yra: įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu, puosel puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.   14 8. Bendrijos veiklos tikslas yra: įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu, puosel puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.
  15 9. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:   15 9. Bendrijos tikslams įgyvendinti Bendrija vykdo šiuos uždavinius:
  16 9.1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga bendrijos turtui įrengti, prižiūrėti ir tinkamai naudoti;   16 9.1. organizuoja ir vykdo veiklą, kuri reikalinga bendrijos turtui įrengti, prižiūrėti ir tinkamai naudoti;
  17 9.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus, plėtojant mėgėjų sodininkystė veiklą;   17 9.2. organizuoja seminarus, konferencijas ir sodininkų mokymus, plėtojant mėgėjų sodininkystė veiklą;
  18 9.3. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;   18 9.3. organizuoja sodmenų bei kitos soduose išaugintos produkcijos muges, parodas ir kitus masinius renginius, kuriais siekiama propaguoti ir plėtoti mėgėjišką sodininkystę;
  19 9.4. organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą;   19 9.4. organizuoja mėgėjiško sodo teritorijos planavimą;
  20 9.5. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas ūkio plėtrai;   20 9.5. įgyvendina programas, padedančias sutvarkyti sodo bendrijos teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas ūkio plėtrai;
  21 9.6. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja ir vykdo aplinkos tvarkymo talkas;   21 9.6. visuomenei naudingais tikslais rūpinasi aplinkos apsauga mėgėjiško sodo teritorijoje ir jai priskirtose teritorijose, organizuoja ir vykdo aplinkos tvarkymo talkas;
  22 9.7. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;   22 9.7. bendradarbiauja su kitomis sodininkų bendrijomis, jungiasi į sodininkų susivienijimus, asociacijas ir draugijas;
  23 9.8. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.   23 9.8. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitomis organizacijomis.
  24 10. Siekdama savo tikslų Bendrija gali:   24 10. Siekdama savo tikslų Bendrija gali:
  25 10.1. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjų sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;   25 10.1. įstoti į šalyje ir užsienyje sukurtas mėgėjų sodininkystės organizacijas ar palaikyti ryšius su jomis bei sudaryti bendros veiklos susitarimus;
  26 10.2. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.   26 10.2. gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
  27 III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS   27 III. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
  28 11. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.   28 11. Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, bendrijos įstatams ir veiklos tikslams.
  29 12. Bendrijai draudžiama:   29 12. Bendrijai draudžiama:
  30 12.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, nei nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;   30 12.1. Bendrijos pajamas skirti kitai, nei nustatyta Bendrijos įstatuose, veiklai;
  31 12.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ir panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;   31 12.2. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ir panaudos sutartį Bendrijos nariui ar kitam asmeniui;
  32 12.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;   32 12.3. teikti paskolas, įkeisti savo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
  33 12.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas.   33 12.4. skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas, išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas.
  34 12.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.   34 12.5. būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja.
  35 13. Bendrija turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su bendrijos veiklos tikslais.   35 13. Bendrija turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla, kuri neatsiejamai susijusi su bendrijos veiklos tikslais.
  36 IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS   36 IV. NARYSTĖS BENDRIJOJE SĄLYGOS. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  37 14. Bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.   37 14. Bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos, kurioje įsteigta Bendrija, sodininkas. Jei mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys (sodininkai), Bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų.
  38 15. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo bendrijos įregistravimo.   38 15. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo bendrijos įregistravimo.
  39 16. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, nariui išstojus iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš bendrijos bei bendriją likvidavus.   39 16. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui mirus, nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių, kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą, nariui išstojus iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš bendrijos bei bendriją likvidavus.
  40 17. Bendrijos narys turi šias teises:   40 17. Bendrijos narys turi šias teises:
  41 17.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizoriumi.   41 17.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos narių susirinkime, rinkti ir būti išrinktas Bendrijos valdybos nariu, revizoriumi.
  42 17.2. Reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus.   42 17.2. Reikalauti, kad Bendrijos valdymas ir bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimas bei priežiūra atitiktų visų Bendrijos narių bendrąsias teises ir teisėtus interesus.
  43 17.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius.   43 17.3. imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo ir individualiems objektams, ir reikalauti atlyginti padarytus nuostolius.
  44 17.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės produkciją.   44 17.4. viešosios prekybos vietose (turgavietėse, mugėse, prekybos paviljonuose ir kt.) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parduoti sodo sklype išaugintą mėgėjų sodininkystės produkciją.
  45 17.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą, o gavus minėtą informaciją raštu, atlyginti Bendrijai jos patirtas išlaidas.   45 17.5. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą, o gavus minėtą informaciją raštu, atlyginti Bendrijai jos patirtas išlaidas.
  46 17.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises   46 17.6. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas teises ir Bendrijos įstatuose nustatytas neturtines teises
  47 17.7. išstoti iš Bendrijos.   47 17.7. išstoti iš Bendrijos.
  48 18. Bendrijos narys turi šias pareigas:   48 18. Bendrijos narys turi šias pareigas:
  49 18.1 laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus.   49 18.1 laikytis Bendrijos įstatų, vykdyti Bendrijos narių susirinkimo, Bendrijos valdybos sprendimus.
50 18.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai; 50 18.2. tinkamai naudoti ir prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarydamas žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai, imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus. Bendrijos narys, kuris negali pats atlikti šiame punkte nustatytų pareigų, privalo užtikrinti, kad tai padarytų įgalioti asmenys, suderinę tai su bendrijai;
  51 18.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;   51 18.3. tausoti Bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo šeimos nariai ar kiti teisėti jo turto naudotojai;
  52 18.4. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;   52 18.4. nustatyta tvarka atsiskaityti už jam teikiamas paslaugas, mokėti Bendrijos nario mokestį bei kitas nustatytas įmokas;
  53 18.5. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijosbendrojo naudojimo objektų įrengimu, valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį;   53 18.5. pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus apmokėti Bendrijos išlaidas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijosbendrojo naudojimo objektų įrengimu, valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, taip pat bendrojo naudojimo žemės naudojimu ir priežiūra, atsižvelgiant į sklypo dydį;
54 18.6. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose, nedalyvavusieji minėtuose darbuose privalo sumokėti Bendrijos valdybos nutarimu priimtą ir patvirtintą mokestį. Nuo dalyvavimo talkose atleidžiame neįgalūs asmenys, pateikę Bendrijos valdybai prašymus; 54 18.6. dalyvauti Bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose;
  55 18.7. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš bendrijos raštu pranešti bendrijos valdybai ir atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles;   55 18.7. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nuosavybės teise jam priklausančio sodo sklypo perleidimo apie numatomą sudaryti perleidimo sandorį ir išstojimą iš bendrijos raštu pranešti bendrijos valdybai ir atsiskaityti su bendrija pagal visas savo prievoles, pranešti būsimo naujojo savininko kontaktinius duomenis; vardą, pavardę ir telefono numerį, ir gauti pažymą apie atsiskaitymą už prievoles bendrijai;
  56 18.8. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius, nepažeisti statybos reglamento reikalavimų statant tvoras, pastatus ir kitus statinius;   56 18.8. saugoti savo ir kitų žemės sklypų riboženklius, nepažeisti statybos reglamento reikalavimų statant tvoras, pastatus ir kitus statinius;
  57 18.9. informuoti raštu apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;   57 18.9. informuoti raštu apie vidaus tvarkos pažeidimus Bendrijos valdybą;
  58 19. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.   58 19. Sodininkai ir kiti asmenys mėgėjiško sodo teritorijoje privalo laikytis Bendrijos nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir be Bendrijos valdybos leidimo savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inžinerinės įrangos, bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir objektų.
  59 20. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.   59 20. Sodininkai ir kiti asmenys, padarę žalą Bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.
  60 21. Be Bendrijos valdybos nutarimu duoto leidimo ir visų artimiausių kaimyninių sklypų savininkų duoto raštiško sutikimo sodininkai ir kiti asmenys neturi teisės Bendrijos teritorijoje vykdyti bet kokią komercinę–ūkinę veiklą.Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, perleidusiems nuosavybės teisę į turimą žemės sklypą, išstojusiems, pašalintiems iš Bendrijos, jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.   60 21. Be Bendrijos valdybos nutarimu duoto leidimo ir visų artimiausių kaimyninių sklypų savininkų duoto raštiško sutikimo sodininkai ir kiti asmenys neturi teisės Bendrijos teritorijoje vykdyti bet kokią komercinę–ūkinę veiklą.Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, perleidusiems nuosavybės teisę į turimą žemės sklypą, išstojusiems, pašalintiems iš Bendrijos, jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.
  61 22. Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, perleidusiems nuosavybės teisę į turimą žemės sklypą, išstojusiems, pašalintiems iš Bendrijos, jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.   61 22. Asmenys, kurie mėgėjiško sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Asmenims, perleidusiems nuosavybės teisę į turimą žemės sklypą, išstojusiems, pašalintiems iš Bendrijos, jų sumokėti nario mokesčiai ar kiti piniginiai ar nepiniginiai įnašai negrąžinami ir nekompensuojami.
  62 23. Bendrijos nariai privalo ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 31 dienos sumokėti Bendrijos nustatytus mokesčius ir kitas įmokas už einamuosius metus.   62 23. Bendrijos nariai privalo ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 31 dienos sumokėti Bendrijos nustatytus mokesčius ir kitas įmokas už einamuosius metus.
  63 24. Bendrijos nariai, sodininkai ir kiti asmenys tarpusavyje turi elgtis pagarbiai, laikytis etiško, neįžeidžiančio bendravimo principų.   63 24. Bendrijos nariai, sodininkai ir kiti asmenys tarpusavyje turi elgtis pagarbiai, laikytis etiško, neįžeidžiančio bendravimo principų.
  64 V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA   64 V. PRIĖMIMO Į BENDRIJOS NARIUS, IŠSTOJIMO IŠ BENDRIJOS NARIŲ SĄLYGOS IR TVARKA
  65 25. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo stojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.   65 25. Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo stojimo į Bendriją dienos, išskyrus atvejus, kai sodininkai nariais tampa nuo Bendrijos įregistravimo.
  66 26. Prašymas stoti į Bendrijos narius paduodamas Bendrijos valdybos pirmininkui. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.   66 26. Prašymas stoti į Bendrijos narius paduodamas Bendrijos valdybos pirmininkui. Stojantis į Bendriją sodininkas privalo sumokėti Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka ir nustatyto dydžio stojamąjį nario mokestį.
  67 27. Bendrijos nariui gali būti išduotas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas) arba Bendrijos nario knygelė. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) arba knygelių išdavimo, rekvizitų pildymo, nario pažymėjimo (bilieto) arba knygelės keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.   67 27. Bendrijos nariui gali būti išduotas Bendrijos nario pažymėjimas (nario bilietas) arba Bendrijos nario knygelė. Sprendimą dėl nario pažymėjimų (bilietų) arba knygelių išdavimo, rekvizitų pildymo, nario pažymėjimo (bilieto) arba knygelės keitimo, išdavimo tvarkos priima Bendrijos valdyba.
  68 28. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:   68 28. Išstojimo iš Bendrijos ir pašalinimo iš jos tvarka ir sąlygos:
  69 28.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos pateikęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki išstojimo dienos.   69 28.1. Bendrijos narys išstoja iš Bendrijos pateikęs prašymą Bendrijos valdybai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki išstojimo dienos.
  70 28.2. Bendrijos narys gali būti pašalintas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kai narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.   70 28.2. Bendrijos narys gali būti pašalintas iš Bendrijos narių susirinkimo sprendimu, kai narys pažeidžia šiuos įstatus, Bendrijos nustatytas vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo pareigų ir prievolių ar grubiai pažeidžia Bendrijos teisėtus interesus.
  71 VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA   71 VI. BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO IR BALSAVIMO JAME TVARKA
  72 29. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:   72 29. Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę:
  73 29.1. keisti Bendrijos įstatus.   73 29.1. keisti Bendrijos įstatus.
  74 29.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;   74 29.2. iš Bendrijos narių rinkti ir atšaukti Bendrijos valdybos narius, iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą;
  75 29.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;   75 29.3. nustatyti Bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką bei su tuo susijusius įgaliojimus Bendrijos valdybai, taip pat valdybos narių darbo apmokėjimo sąlygas, samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;
  76 29.4. iš Bendrijos narių rinkti revizorių ir tvirtinti jo darbo reglamentą;   76 29.4. iš Bendrijos narių rinkti revizorių ir tvirtinti jo darbo reglamentą;
  77 29.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizacijos metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir   77 29.5. tvirtinti Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizacijos metinį bei ilgalaikį planą, lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir
  78 priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarka;   78 priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarka;
  79 29.6. vertinti Bendrijos valdybos metinę veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizoriaus išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;   79 29.6. vertinti Bendrijos valdybos metinę veiklą, tvirtinti metinę Bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizoriaus išvadas apie Bendrijos finansinę veiklą;
  80 29.7. spręsti Bendrijos narių šalinimo iš Bendrijos klausimus;   80 29.7. spręsti Bendrijos narių šalinimo iš Bendrijos klausimus;
  81 29.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;   81 29.8. nustatyti disponavimo Bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus;
  82 29.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus taisykles;   82 29.9. nustatyti ir tvirtinti Bendrijos vidaus taisykles;
  83 29.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;   83 29.10. spręsti klausimus dėl Bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas, išstojimo iš jų;
  84 29.11. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;   84 29.11. priimti sprendimą dėl Bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas;
  85 29.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;   85 29.12. priimti sprendimą pertvarkyti Bendriją;
  86 29.13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą; rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;   86 29.13. priimti sprendimą likviduoti Bendriją, atšaukti Bendrijos likvidavimą; rinkti ir atšaukti Bendrijos likvidatorių;
87 29.14. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus; 87 29.14. spręsti mėgėjiško sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros, užstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastruktūros plėtros ir Bendrijos bendro naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.
  88 30. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai paskirtais klausimais.   88 30. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal Bendrijos įstatus jo kompetencijai paskirtais klausimais.
  89 31. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai paskirtų klausimų.   89 31. Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrijos organams spręsti jo kompetencijai paskirtų klausimų.
  90 32. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:   90 32. Bendrijos susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka:
91 32.1. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Bendrijos valdyba bei 1/10 Bendrijos narių ir revizorius; 91 32.1. Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi:
        92 1) Bendrijos valdyba;
        93 2) 1/10 Bendrijos narių;
        94 3) revizorius.
  92 32.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu;   95 32.2. Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos valdybos sprendimu.
  93 32.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, esant galimybėms, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninėmis priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje numatyta rinkti ar atšaukti valdymo organą, pakeisti bendrijos įstatus, svarstyti lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo klausimus, apie bendrijos narių susirinkimo šaukimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba vietos laikraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Skelbime nurodoma, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su susirinkimo darbotvarke ir siūlomų sprendimų projektais;   96 32.3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką, pasirašytą ne mažiau kaip 1/10 sodininkų bendrijos narių. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninių ryšių priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių , arba savivaldybės interneto svetainėje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas. Be to, pranešimai skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje, siunčiami elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis bendrijos valdybai žinomais bendrijos narių kontaktais.
  94 32.4. Jeigu Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per vieną mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/10 Bendrijos narių revizoriaus sprendimu;   97 32.4. Jeigu Bendrijos valdyba nepriėmė sprendimo sušaukti Bendrijos narių susirinkimą per vieną mėnesį nuo susirinkimo iniciatorių pateiktos paraiškos gavimo dienos, narių susirinkimas gali būti sušaukiamas 1/10 Bendrijos narių arba revizoriaus sprendimu.
  95 32.5. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti sušaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos, o neeiliniai – prireikus. Kiekviename bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius;   98 32.5. Eilinis Bendrijos narių susirinkimas turi būti sušaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos, o neeiliniai – prireikus. Kiekviename bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
        99 32.6. Bendrijos valdyba pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti bendrijos narių susirinkimo, jeigu:
        100 1) nėra praėję 4 mėnesiai po finansinių metų pabaigos;
        101 2) jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai;
  96 32.6. Bendrijos valdyba pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti bendrijos narių susirinkimo, jei nėra praėję 4 mėnesiai po finansinių metų pabaigos, jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai, jei paraiška paduota bendrijos įstatų 33 straipsnio 3 punkto reikalavimų. Šiais atvejais bendrijos valdyba atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam atstovui;   102 3) jei paraiška paduota nesilaikant bendrijos įstatų 32 straipsnio 3 punkto reikalavimų. Šiais atvejais bendrijos valdyba atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam atstovui.
  97 32.7. Bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą;   103 32.7. Bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi po vieną balsą.
  98 32.8. Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka.   104 32.8. Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu.
  99 32.9. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens pagal bendrijos įstatų 33 straipsnio 7 punkte ir 33 straipsnio 16 punkte, pasirašo įgaliotas asmuo.   105 32.9. Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Už bendrijos narį, atstovaujamą įgalioto asmens, pasirašo įgaliotas asmuo. Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Susirinkimo dalyvių sąre turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu.
  100 Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyti nariai, iš anksto pareiškę nuomonę raštu;
     
  101 32.10. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta ar bendrijos įstatų 33 straipsnio 12 punkte nustatytais atvejais – kvalifikuota bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu;   106 32.10. Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimai bendrijos narių susirinkime priimami paprasta ar bendrijos įstatų 32.12 dalyje nustatytais atvejais – kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų dauguma. Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.
  102 32.11. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus bendrijos įstatuose 33 straipsnio 12 punkte nustatytais atvejais- kvalifikuota bendrijos narių balsų dauguma.Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai, kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu.
     
  103 32.12. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus bendrijos įstatuose 33 straipsnio 12 punkte numatytus atvejus;   107 32.11. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių, išskyrus bendrijos įstatų 32.12 dalyje numatytus atvejus.
  104 32.13 Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo priimami 2/3 viso susirinkime dalyvaujančių narių balsų.   108 32.12. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo priimami paprasta balsų dauguma, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, taip pat sprendimai, priimami balsuojant raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 bendrijos narių.
  105 32.14. Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių;   109 32.13. Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais, dėl kurių nors vienas bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip 1/10 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Slaptas balsavimas organizuojamas ir vyksta tokia tvarka:
        110 1) Susirinkimo dalyviams išdalinami balsavimo lapai, pasirašyti narių susirinkimo pirmininko arba balsų skaičiavimo komisijos nario. Balsavimo lape nurodomas balsavimo lapo numeris, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį balsuojama, ir galimi balsavimo variantai „už” arba „prieš”.
        111 2) Balsuojantysis pažymi balsavimo lape savo nuomonę ir įmeta jį į balsavimo dėžę. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
        112 3) Balsų skaičiavimo komisija perskaičiuoja balsus „už” ir „prieš”.
  106 32.15. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius;   113 32.14. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
  107 32.16. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkimo dalyvių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie narių susirinkimo sušaukimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu;   114 32.15. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkime dalyvavus bendrijos narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.
  108 32.17. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pat nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui. Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.   115 32.16. Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime, atstovauja bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pat nedalyvauja bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui, pateikiant bendrijos valdymo organui šios sutarties kopiją, arba atsiunčiant ją elektroniniu paštu. Šiuo atveju laikoma, kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo. Notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti bendrijos narį prilyginamas balsavimo teisės perdavimo sutarčiai.
  109 32.18. Visi bendrijos narių susirinkimų priimti sprendimai skelbiami Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose arba internetiniame tinklapyje www.sbtauras.lt.   116 32.17. Visi bendrijos narių susirinkimų priimti sprendimai registruojami bendrijos narių susirinkimų sprendimo knygoje ir skelbiami Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir bendrijos internetinėje svetainėje.
        117 32.18. Bendrijos narių priimtų sprendimų, nesušaukus susirinkimo, priėmimo tvarka:
        118 1) sprendimo nesušaukus susirinkimo iniciatorius gali būti: bendrijos valdyba arba 1/10 bendrijos narių arba bendrijos revizorius.
        119 2) sprendimo nesušaukus narių susirinkimo priėmimo iniciatorius pateikia paraišką valdybai su sprendimų klausimais ir sprendimų projektais, bei pasiūlymais, kur ir kada bendrijos nariai gali balsuoti.
        120 3) sprendimo nesušaukus susirinkimo organizatoriumi gali būti bendrijos valdyba arba susirinkimo iniciatorius, jeigu bendrijos valdyba atsisako būti susirinkimo organizatoriumi.
  110 32.19. Bendrijos narių priim sprendimų, nesušaukus susirinkimo, priėmimo tvarka : Pateikti paraišką valdybai su sprendimų klausimais, informuoti bendrijos narius regioninėje ir respublikinėje spaudoje, Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir interneto svetainėje . Po paraiškos padavimo per 30d. Informuoti valdybą dėl priim sprendimų ir pateikti tai įrodančius, notariškai patvirtintus balsavimo lapus.   121 4) bendrijos valdyba apie vykdomą sprendimo priėmimą nesušaukus susirinkimo, klausimus ir sprendimų projektus bei būdus, kur ir kada galima balsuoti, informuoja bendrijos narius regioninėje ir respublikinėje spaudoje, Bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose ir bendrijos interneto svetainėje, išsiunčia pranešimus elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis bendrijos valdybai žinomais bendrijos narių kontaktais arba suteikia bendrijos narių kontaktinius duomenis sprendimo nesušaukus susirinkimo priėmimo iniciatoriui.
        122 5) Bendrijos nariai dėl balsuoti dėl sprendimo nesušaukus susirinkimo gali ne ilgiau, kaip 3 mėnesius nuo informavimo apie vykdomą sprendimo priėmimą.
        123 6) Po sprendimo nesušaukus susirinkimo priėmimo organizatorius per 30 dienų informuoja bendrijos valdybą apie priimtus sprendimus ir pateikti tai įrodančius duomenis.
  111 33. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:   124 33. Balsavimas bendrijos narių susirinkime iš anksto vykdomas tokia tvarka:
  112 33.1. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo pradžios.   125 33.1. Apie savo sprendimą balsuoti anksto Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau, kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo pradžios.
  113 33.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais, balsuojamu darbotvarkės klausimu.   126 33.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems anksto, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu.
  114 33.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už arba „prieš šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu, po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.   127 33.3. Balsuojant anksto, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už arba „prieš šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu, prieš balsavimą susirinkimo klausimais. Balsavimo lapas gali būti atšauktas, jeigu bendrijos narys ar jo atstovas nusprendžia dalyvauti bendrijos narių susirinkime.
  115 34. Slapto balsavimo tvarka:
  128 33.4. Išankstiniai balsai nedalyvauja renkant balsų skaičiavimo komisiją, susirinkimo pirmininką, susirinkimo sekretorių, tvirtinant susirinkimo darbotvarkę.
  116 34.1. Balsuojant slaptai, balsavimo lape nurodomas balsavimo lapo numeris, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį balsuojama, ir balsuojančiojo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsuojantysis pažymi balsavimo lape savo nuomonę. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius perskaičiuoja balsus „už“ ir „prieš“ ir paskelbia sprendimą svarstomu dienotvarkės klausimu. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.
     
  117 VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ   129 VII. BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS, RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA BEI NARIŲ ATSAKOMYBĖ
  118 35. Bendrijos organai yra: Bendrijos narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – Bendrijos valdyba. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka bendrijų narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų bendrijos valdybos narių kiekvienas valdybos narys renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas.   130 35. Bendrijos organai yra: Bendrijos narių susirinkimas ir kolegialus valdymo organas – Bendrijos valdyba. Bendrijos valdybos narius iš bendrijos narių renka bendrijų narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui. Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų bendrijos valdybos narių kiekvienas valdybos narys renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas.
  119 36. Bendrijos valdyba sudaroma iš 8 narių.   131 36. Bendrijos valdyba sudaroma iš 8 narių.
  120 37. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka bendrijos narių susirinkimas.   132 37. Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas. Pirmininką iš valdybos narių renka bendrijos narių susirinkimas.
121 38. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei bendrijos valdybos narių balsai „už ir „prieš pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai. 133 38. Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose. Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių. Jei bendrijos valdybos narių balsai „už ir „prieš pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, išskyrus atvejį, kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai.
  122 39. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo bendrijos valdyba privalo parengti bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, bendrijos veiklos planai ir prognozės.   134 39. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo bendrijos valdyba privalo parengti bendrijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga, svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo, bendrijos veiklos planai ir prognozės.
  123 40. Bendrijos valdyba organizuoja bendrijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. Bendrijos valdymo organas veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius.   135 40. Bendrijos valdyba organizuoja bendrijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis. Bendrijos valdymo organas veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius.
  124 41. Bendrijos valdymo organas:   136 41. Bendrijos valdymo organas:
  125 41.1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų;   137 41.1. organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri, ar laikomasi jos įstatų;
  126 41.2. įgyvendina bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia bendrijos narių susirinkimui;   138 41.2. įgyvendina bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto, rekonstrukcijos) ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą, sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia bendrijos narių susirinkimui;
  127 41.3. tvarko ir saugo bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, bendrijos techninius ir juridinius dokumentus;   139 41.3. tvarko ir saugo bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą, bendrijos techninius ir juridinius dokumentus;
  128 41.4. LR sodininkų bendrijų įstatymo nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus bendrijos narių susirinkimui;   140 41.4. LR sodininkų bendrijų įstatymo nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus bendrijos narių susirinkimui;
  129 41.5. bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui;   141 41.5. bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui;
130 41.6. LR sodininkų bendrijų įstatyme nurodytą informaciją viešai skelbia VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“;
   
  131 41.7. teikia bendrijos nariams reikalingą informaciją. Už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas mokama bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka;   142 41.6. LR sodininkų bendrijų įstatyme nurodytą informaciją viešai skelbia bendrijos skelbimų lentose ir internetinėje svetainėje; 41.7. teikia bendrijos nariams reikalingą informaciją. Už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas mokama bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka;
  132 41.8. sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus;   143 41.8. sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją, narių skatinimo, drausminimo klausimus;
    144 41.9. sprendžia dėl paslaugų, numatytų bendrijos įstatuose, teikimo asmenims, turintiems sklypą bendrijos teritorijoje;
  133 41.9. atlieka kitas LR sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat bendrijos įstatų nustatytas pareigas;   145 41.10. atlieka kitas LR sodininkų bendrijų įstatyme ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat bendrijos įstatų nustatytas pareigas.
  134 41.10. keičia Bendrijos buveinę, įregistruojant naują buveinės adresą juridinių asmenų registre.
     
  135 42. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.   146 42. Bendrijos valdyba nagrinėja Bendrijos narių pareiškimus, prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą.
  136 43. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizoriui būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi bendrijos dokumentai.   147 43. Bendrijos valdyba turi užtikrinti, kad revizoriui būtų pateikti visi nurodytam patikrinimui reikalingi bendrijos dokumentai.
  137 44. Valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų ir kiti įstatymai. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, Sodininkų bendrijų ir kitus įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.   148 44. Valdybos narių, nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas, atsakomybę nustato Civilinis kodeksas, Sodininkų bendrijų ir kiti įstatymai. Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus, Sodininkų bendrijų ir kitus įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo. Valdybos narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis rėmėsi bendrijos dokumentais ir kita informacija, kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.
  138 VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ   149 VIII. BENDRIJOS VEIKLOS KONTROLĖ
139 45. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius. Revizorius renkamas narių susirinkime 3 (trijų) metų kadencijai. Revizoriaus darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas. 150 45. Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizorius. Revizorius renkamas narių susirinkime 3 (trijų) metų kadencijai.
        151 46.Revizoriaus darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas.
  140 46. Revizoriumi negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).   152 47. Revizoriumi negali būti Bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
  141 47. Revizorius:   153 48. Revizorius:
  142 47.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;   154 48.1. tikrina Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;
  143 47.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus;   155 48.2. informuoja Bendrijos narių susirinkimą, Bendrijos valdybą apie Bendrijos veiklos pažeidimus;
  144 47.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;   156 48.3. finansiniams metams pasibaigus, narių susirinkimui pateikia išvadą dėl Bendrijos metinės finansinės atskaitomybės;
  145 47.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui.   157 48.4. privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 Bendrijos narių, ir ataskaitą pateikti Bendrijos narių susirinkimui.
  146 IX. TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA   158 IX. MOKESČIŲ BENDRIJOS NARIUI IR KITAM ASMENIUI, TIKSLINIŲ, KAUPIAMŲJŲ IR KITŲ SU BENDRIJOS VEIKLA SUSIJUSIŲ ĮNAŠŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA
  147 48. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui (remontui ar rekonstrukcijai) ar modernizavimui, taip pat lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat su ilgalaike Bendrijos veikla susijusiems projektams įgyvendinti, reikalingų kaupiamųjų ir tikslinių lėšų kaupimo ir mokėjimo tvarka turi būti numatyta metiniuose ir ilgalaikiuose Bendrijos planuose, kuriuos tvirtina Bendrijos narių susirinkimas.
  159 48. Mokesčiai bendrijos nariui ir kitam asmeniui, turinčiam sklypą bendrijos teritorijoje, tiksliniai, kaupiamieji ir kiti su bendrijos veikla susiję įnašai, visų šių įnašų sumokėjimo terminai ir būdai nustatomi bendrijos narių susirinkime.
  148 , NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA   160 X. NEPINIGINIŲ ĮNAŠŲ ĮVERTINIMO BEI BENDRIJOS NARIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ DARBO SĄNAUDŲ ĮSKAITYMO Į ĮNAŠUS TVARKA
  149 49. Nepiniginiai įnašai įvertinami bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.   161 49. Nepiniginiai įnašai įvertinami bendrijos valdybos sudarytos komisijos. Komisijos posėdžiai protokoluojami ir pagal komisijos įvertinimą bendrijos valdyba priima sprendimą užskaityti įnašus.
150 X. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA 162 XI. BENDRIJOS TURTAS, PAJAMŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKA
  151 50. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.   163 50. Bendrijos turtas valdomas, naudojamas, juo disponuojama įstatymų ir Bendrijos įstatų nustatyta tvarka.
  152 51. Bendrijos pajamas sudaro:   164 51. Bendrijos pajamas sudaro:
  153 51.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;   165 51.1. Bendrijos nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
  154 51.2. pajamos iš Bendrijos turto;   166 51.2. pajamos iš Bendrijos turto;
  155 51.3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;   167 51.3. iš Bendrijos veiklos gautos pajamos;
  156 51.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;   168 51.4. valstybės ar savivaldybės tikslinės paskirties lėšos;
  157 51.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas;   169 51.5. fizinių ar juridinių asmenų negrąžintinai perduoti pinigai ir kitas turtas;
  158 51.6. kitos teisėtai įgytos pajamos.   170 51.6. kitos teisėtai įgytos pajamos.
  159 52. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.   171 52. Bendrijos nario mokesčiai mokami pinigais. Tiksliniai įnašai gali būti piniginiai ir nepiniginiai. Nepiniginiais įnašais negali būti darbai ir paslaugos.
  160 53. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.   172 53. Bendrijos lėšų panaudojimas yra nustatomas Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, tvirtinant Bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
  161 54. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.   173 54. Bendrijos pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu.
162 XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 174 XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  163 55. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą ruošia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba.   175 55. Bendrijos įstatų pakeitimo projektą rengia jo iniciatoriai. Jei įstatų projektą ruošia ne valdyba, jis pateikiamas valdybai. Sprendimą dėl įstatų pakeitimo projekto įtraukimo į Bendrijos narių susirinkimo darbotvarkę priima valdyba.
  164 56. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas.   176 56. Keisti Bendrijos įstatus gali tik bendrijos narių susirinkimas.
  165 57. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.   177 57. Bendrijos įstatus ir jų pakeitimus pasirašo Bendrijos narių susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
  166 58. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.   178 58. Bendrijos valdyba įstatų pakeitimus ir visą pakeistų įstatų tekstą kartu su kitais teisės aktų nurodytais dokumentais pateikia juridinių asmenų registrui.
  167 59. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.   179 59. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
    180
        181 XIII. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE SODININKŲ BENDRIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO BENDRIJOS NARIAMS TVARKA
        182 60. Informaciją apie bendrijos veiklą, atsakymus į prašymus, dokumentų kopijas bendrijos valdyba pateikia bendrijos nariams per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kartu su atsakymu pateikiama prašymo vykdymo išlaidų suma, kurią bendrijos narys privalo atlyginti iki artimiausio nario mokesčio mokėjimo termino pabaigos, bet ne mažiau, kaip per 30 dienų.
  168 XII. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS   183 XIV. BENDRIJOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS
  169 60. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir LR Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.   184 61. Bendrija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Civilinio kodekso ir LR Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.
  170 XII. GINČŲ SPRENDIMAS   185 XV. GINČŲ SPRENDIMAS
  171 61. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.   186 62. Ginčai tarp Bendrijos ir Bendrijos narių, tarp bendrijos ir kitų fizinių ar juridinių asmenų sprendžiami Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
  172 62. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.   187 63. Jeigu Bendrijos nariai pageidauja raštu, jų tarpusavio ginčus gali nagrinėti Bendrijos valdyba arba Bendrijos narių susirinkimas. Ginčas pirmiausia nagrinėjamas Bendrijos valdybos posėdyje valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo. Valdybai nusprendus, Bendrijos narių ginčas gali būti perduotas spręsti artimiausiam Bendrijos narių susirinkimui. Apie priimtą sprendimą šalims pranešama raštu. Jeigu ginčo šalys nesutinka su priimtu sprendimu, jų ginčas įstatymų nustatyta tvarka gali būti sprendžiamas teisme.
  173     188  
  174     189  
  175 Šie įstatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.   190 Šie įstatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

Parašykite komentarą