Atnaujintas sodininkų bendrijų įstatymas

(15)

PagesNuo 2015 metų įsigaliojo nauja Sodininkų bendrijų įstatymo redakcija, todėl atnaujinome įstatymo tekstą ir mūsų svetainėje.

Šie įstatymo pakeitimai buvo gana plačiai aptarinėjami visuomenėje. Apskritai įstatymas buvo keičiamas siekiant sudaryti palankesnes galimybes sodininkų bendrijų panaikinimui bei užtikrinti, kad savivaldybės pagaliau pradėtų rūpintis sodininkų bendrijų keliais, vandentiekiu. Trumpai apie svarbiausius pakeitimus naujausioje SBĮ redakcijoje skaitykite toliau.

Visą įstatymo tekstą galite rasti taurosodai.lt skyrelyje Sodininkų bendrijų įstatymas. Ten pat galėsite ir jį atsisiųsti ir atsispausdinti.

Įdomesnės pakeisto Sodininkų bendrijų įstatymo ištraukos:

6 straipsnis. Mėgėjiško sodo teritorija ir jos tvarkymo bendrieji reikalavimai

7. Mėgėjų sodo sklype statomi statiniai turi atitikti šiuos rodiklius:
1) maksimalus sklypo užstatymo tankis ir statinių išdėstymas sklype turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus vienbučiams gyvenamiesiems pastatams;
2) gyvenamojo pastato ar sodo namo didžiausias aukštis – 8,5 m;
3) priklausinio (pastato) didžiausias aukštis – 5 m.
8. Mėgėjų sodo teritorija turi būti tvarkoma taip, kad prireikus į ją galėtų patekti atlikdami pareigas priešgaisrinės saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.

 

16 straipsnis. Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka

3. Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką, pasirašytą ne mažiau kaip 1/10 sodininkų bendrijos narių. Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, iniciatorių atstovas, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos. Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius, paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje, taip pat, jei yra galimybių, paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninių ryšių priemonėmis, nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą, kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais. Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti: valdymo organo rinkimas ar atšaukimas, bendrijos įstatų pakeitimas, lėšų skolinimasis, bendrijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai, arba viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių, arba savivaldybės interneto svetainėje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas. Be to, pranešimai skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje (jei ją bendrija turi), siunčiami elektroniniais laiškais. Sodininkų bendrija gali savo įstatų nustatyta tvarka pasirinkti šioje dalyje numatytos informacijos skelbimo būdus.

 

7. Bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą.

 

12. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos, dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo priimami paprasta balsų dauguma, kurią nustato bendrijos įstatai ir kuri turi būti didesnė kaip pusė visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi, dėl bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo, taip pat sprendimai, priimami balsuojant raštu nesušaukus susirinkimo, yra teisėti, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 bendrijos narių.

 

14. Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
15. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo bendrijos narių susirinkimo dienos. Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama: susirinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą. Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai, patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu.

 

22 straipsnis. Bendrijos nario teisės ir pareigos

2. Bendrijos narys turi šias teises:

5) susipažinti su bendrijos dokumentais ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gauti bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;

 

27 straipsnis. Bendrijos likvidavimas
3. Likviduojamos bendrijos kreditorių reikalavimai tenkinami įstatymų nustatyta tvarka. Patenkinus visus kreditorių ir bendrijos narių reikalavimus (neviršijančius jų įnašų į turtą), likęs bendrijos turtas iki išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodamas kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nurodo bendrijos narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti bendriją. Neatsiradus bendrijos turto perėmėjų, keliai ir kiti infrastruktūros objektai priimami, saugomi, įtraukiami į apskaitą, pripažįstami bešeimininkiais ir perduodami savivaldybės ar valstybės nuosavybėn Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse nustatyta tvarka.

 

28 straipsnis. Valstybės institucijų ir savivaldybių santykiai su bendrijomis ir sodininkais

2. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valstybė ir savivaldybės gali remti bendrijas visiškai ar iš dalies apmokėdamos išlaidas mėgėjų sodo bendrojo naudojimo objektams (elektros tinklų, kelių, gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir kitų) statyti, prižiūrėti ir atnaujinti. Tam reikalingos lėšos numatomos tvirtinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetus.

Naudingiausias ir svarbiausias Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimas įsigalios nuo 2015-07-31:

6 straipsnis. Mėgėjiško sodo teritorija ir jos tvarkymo bendrieji reikalavimai
1. Mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą. Mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu neapmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos gali nuomoti ar išsipirkti iš valstybės. Bendrijos prašymu sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto tikslinių asignavimų, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybėms pagal Vyriausybės patvirtintą sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. Bendrijos bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastrinių matavimų atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų išperkamos arba perduodamos eksploatuoti pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms. Bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus keliai ir gatvės, taip pat žemės sklypai, skirti šiems keliams (gatvėms) eksploatuoti, nekilnojamojo turto (žemės) mokesčiu neapmokestinami.

15 komentarų apie “Atnaujintas sodininkų bendrijų įstatymas”

 1. kas sutramdys prokurorus ginancius apsivogusius sodu bendriju pirmininkus ar tai prokuroru priederme ar tai teiseta kas gali apginti sodu bendrijos narius

  Atsakyti
 2. Sodo bendrijas reikia kuo skubiau panaikini,nes apgyvendintos pastoviais gyventojais ir priklauso Seniūnijoms.Nereikalingi papildomi „klerkai“pinigų švaistymui.Gauti lėšas vandentiekio,kanalizacijos tinklų pravedimo,nes sodai tapo „SMARVĖS’židiniai.gamtos teršėjai..

  Atsakyti
  • Pritariu Jūsų nuomonei. Gal žinote kaip išstot iš s.b., nes dabar išstojusiems padvigubina mokesčius. Ar tai teisėta?

   Su pagarba Vida Jurgaitienė

   Atsakyti
   • Parašykit prašymą išstoti ir išstosit. Dvigubi mokesčiai neteisėti, pilna buvo teismų – ne narys maksimum gali mokėti tik tiek pat, kiek narys.

    Atsakyti
 3. Romai: na palojei is pakrumo, „reik ta ana“… ir ka tai keicia?
  nepamirsk susimoketi pirminkei alga ir toliau lok …
  Geriau parasytum darom ta ana, as apsiimu daryti tai ir tai…
  lojanciu daug , tokie kaip tu nesugeba nieko pakeisti tik loti. Daryt kazka reiktu.

  Atsakyti
  • Laba diena,
   Norejau pasidometi keliais klausimais, jei kas zino Pakomentuokit.Aciu

   Sodo bendrijoje renkamas mokestis apie 30 euru I metus. Ar tai normalu?
   Kaip del tvarkymo nenaudojamose teritorijose sakykisim jei priesais tavo sklypa uz kelio nesienaujama?

   Atsakyti
 4. 1.Ar prvalo NZT tikrindama SB bendrovei naudojimo teritorija,kuri paversta vien savartynu leisti issipirkti,kaip paskatinima,ir nesurasanti pazeidimo protokolo.nenubaudziant SB uz netinkama naudojima bendra teritorija.
  2.Jeigu SB Gen planuose pazymeta galiojantys su pirminiu sodo masyvo isplanavimu ir nepateikus kopijas is originalo,ar gali NZT teigti,Kad sklypo ribos nustatytos pirminiame sklypo isplanavime.ir nereikia tikslinti aplinkines sklypo ribos
  Prasau atsakyti

  Atsakyti
 5. Prašau parašykite kas žinote, ar atleidžiami nuo nario mokesčio,keliu mokesčio sodininkai – antros gr. invalidai ir pensininkai?

  Atsakyti
 6. Esu panevėžietė,sodai miesto teritorijoj,važinėja maršrutiniai autobusai,visi sodų sklypai su gatvių pavadinimais seniausiai įregistruoti registrų centre,savivaldybė su projektu laimėjusi europinių pinigų tiesia vandentiekį,miesto administracinis padalinimas yra seniunaitijos, tačiau sodo pirm.su teismais ieško iš senų pensininkų 30 eur.mokesčius, nors tu jį užmušk.Surinkti teisėtą susirinkimą reikia samdyti Cido areną, nes 1000 sod.,o pirm.vaikšto po sodus pats agituoja išlaikyti bendriją aiškindamas seniems žmonėms,kad vandentiekio darbai tai jo nuopelnas.Didžiausias pasipriešinimas tai nemokėti mokesčių, tačiau teismai daugiau nieko negirdi ar nesupranta,priteisia mokėti.Čia pat atsakymas, kodėl iš Lietuvos masiškai išvažiuoja žmonės,kokie valdininkai, koks teisingumas?????

  Atsakyti
 7. 15 metu ne budama s.b. nariu mokejau mokescius, be to is nariu prase papildomai pinigu pavadinus tiksliniaias mokesciais. Man s.b. ne teikia jokiu paslaugu, as net ne vazineju sodu keliais. Ar yra sansu atsikratit sitos parazitines organizacijos?

  Atsakyti

Parašykite komentarą