Pakartotinis SB “Tauras” susirinkimas – 2014 m. gruodžio 20 d.

(4)
Remiantis SB “Tauras” valdybos informacija, sodininkų bendrijos “Tauras“ eilinis pakartotinis bendrijos narių susirinkimas vyks 2014 m. gruodžio 20 d. 17.00 val. KMS kultūros centre Žvejų rūmai, Taikos pr. 70,  Klaipėda.
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. 2013 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Revizorės išvadų apie bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą 2013 m. tvirtinimas.
4. 2014 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas bei tvirtinimas. Pagal patvirtintą bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą numatytų bendrijos nario mokesčių ir kitų tikslinių įmokų (kelių priežiūros, inžinerinių tinklų įrengimo ir kt.) tvirtinimas. Bendrijos darbuotojų atlyginimų dydžių tvirtinimas. Bendrijos interneto svetainės priežiūrai skiriamos minimalios sumos tvirtinimas.
5. Dėl likusių pinigų grąžinimo bendrijos nariams už bendrijoje esančios senosios antžeminės elektros linijos ir naujosios požeminės elektros linijos projektavimo darbus.
6. Dėl gauto Klaipėdos miesto savivaldybės pasiūlymo prisidėti surinktomis bendrijos narių nuosavomis lėšomis prie numatomo Akmenų gatvės projektavimo ir sutvarkymo.
7. Dėl bendrijos darbui reikalingo kompiuterio ir spausdintuvo pirkimo iš sukauptų ir sutaupytų lėšų. Dėl bendrijos darbui reikalingos patalpos nuomos šaltuoju metų laikotarpiu.
8. Dėl bendrijos narių pavasarinės talkos organizavimo.
9. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtos nutarties vykdymo pagal UAB KRATC naudai priteistą reikalavimą.
Daugiau informacijos – žemiau.

Susipažinti su siūlomų sprendimų projektais, ūkinės-finansinės veiklos ataskaita ir balsuoti išanksto raštu susirinkimo darbotvarkės klausimais galima suderinus laiką iš anksto su valdybos pirmininke.
 
Sodininkų bendrijos “Tauras” narių registracija vyks nuo 16.30 val. iki 17.00 val.
 
Susirinkime dalyvausiančių įgaliotų asmenų teises patvirtinantys dokumentai turi atitikti LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 7 d., 16 d. reikalavimus.
 
Susirinkimo dalyviai registruojantis susirinkime privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 Informacija apie šaukiamą susirinkimą paskelbta laikraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Respublika“,
internetinėje svetainėje www.sbtauras.lt, bendrijos teritorijoje esančiose skelbimų lentose.
SB „Tauras“ VALDYBA
SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2014 m.

2014 m. balandžio mėn. 26 d. Sodininkų bendrijos „Tauras“ eiliniam bendrijos narių susirinkimui.

1.      Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir skaičiavimo komisijos rinkimai.

1.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti__________________, sekretoriumi_______________.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2.      2013 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

2.1. Valdybos pirmininkės 2013 m. bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita (pristato valdybos pirmininkė Asta Kargaudienė).

2.2. Siūlymas: patvirtinti bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą už 2013 m.

3.      Revizorės ataskaitos ir išvadų apie bendrijos ūkinę ir finansinę veiklą 2013 m. tvirtinimas.

3.1. Revizorės atlikto patikrinimo ataskaita ir išvados apie bendrijos 2013 m. ūkinę ir finansinę (pristato revizorė Kristina Kitrienė).

3.2. Siūlymas: patvirtinti revizorės atlikto patikrinimo ataskaitą ir išvadas apie bendrijos 2013 m. ūkinę ir finansinę veiklą.

4.      2014 m. bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas.

4.1. Buhalterė pristato parengtus du bendrijos pajamų ir išlaidų 2014 metams sąmatos projektus (buhalterė Danutė Kovalenko).

4.1.1. Pirmas projektas: siūloma bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos suma 68400,00 Lt.

4.1.2. Siūlymas: patvirtinti pagal parengtą pirmą projektą bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos sumą 68400,00 Lt.

Jeigu nepatvirtinamas pasiūlytas 4.1.1. punkte nurodytas Pirmas sąmatos projektas, tada siūlomas tvirtinimui 4.1.3. punkte nurodytas Antras sąmatos projektas:

4.1.3. Antras projektas: siūloma bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos suma 64800,00 Lt.

4.1.4. Siūlymas: patvirtinti pagal parengtą antrą projektą bendrijos 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos sumą 64800,00 Lt.

4.2. Siekiant įgyvendinti šio bendrijos susirinkimo patvirtintą 2014 metų bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal Pirmą projektą, siūloma bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams, turintiems žemės sklypus bendrijos teritorijoje, nustatyti 2014 metams 190,00 Lt dydžio metinį nario (administravimo) mokestį už kiekvieną žemės sklypą. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31.

Jeigu nepatvirtinamas pasiūlytas 4.1.1. punkte nurodytas Pirmas sąmatos projektas, tada pagal 4.1.3. punkte nurodytą Antrą sąmatos projektą siūloma:

4.3. Siekiant įgyvendinti šio bendrijos susirinkimo patvirtintą 2014 metų bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą pagal Antrą projektą, siūloma bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams, turintiems žemės sklypus bendrijos teritorijoje, nustatyti 2014 metams 180,00 Lt dydžio metinį nario (administravimo) mokestį už kiekvieną žemės sklypą. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31.

4.4. Siūloma nustatyti metinį kelių priežiūros mokesčio dydį – 50,00 Lt bendrijos nariams ir ne bendrijos nariams. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31. Mokestis skiriamas esamų bendrijoje kelio dangų sustiprinimui žvyru, greideriavimui pagal poreikį bei sniego valymui žiemos metu.

4.5. Siūloma nustatyti stojamąjį bendrijos nario mokesčio dydį – 100,00 Lt. Paveldėjus žemės sklypą bendrijos teritorijoje, stojamasis bendrijos nario mokestis netaikomas. Žemės sklypo dovanojimo atvejais nustatomas stojamasis bendrijos nario mokestis – 100,00 Lt.

4.6. Siūloma patvirtinti darbuotojų etatinius atlyginimų dydžius – bendrijos pirmininkei – 1,4 MMA (minimalus mėnesinis atlyginimas), bendrijos buhalterei 1 MMA, bendrijos teisininkui – 1 MMA.

4.7. Siūloma bendrijos interneto svetainės priežiūrai skirti 200,00 Lt sumą.

5.      Dėl likusių pinigų grąžinimo bendrijos nariams už bendrijoje esančios senosios antžeminės elektros linijos ir naujosios požeminės elektros linijos projektavimo darbus.

5.1. Siūloma grąžinti bendrijos nariams, turintiems žemės sklypus Tauro 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 gatvėse, kurie buvo sumokėję už antžeminių elektros linijų minėtoms gatvėms priskirtos elektros transformatorinės įrengimą ir prie elektros tinklo prijungtų vartotojų galios didinimą, nepanaudotų įmokų likutį.

5.2. Siūloma grąžinti bendrijos nariams pagal AB VST pateiktą sąrašą, kurie buvo sumokėję už požeminių elektros linijų naujos elektros transformatorinės pastotės projektą, nepanaudotų įmokų likutį.

6.  Dėl gauto Klaipėdos miesto savivaldybės pasiūlymo prisidėti surinktomis bendrijos narių nuosavomis lėšomis prie numatomo Akmenų gatvės projektavimo ir sutvarkymo.

6.1. Pagal gautą raštą iš Klaipėdos m. savivaldybės nei viena įmonė nepareiškė noro prisidėti nuosavomis lėšomis prie Akmenų g. tvarkymo. Susisiekus su Klaipėdos m. savivaldybės specialiste buvo paaiškinta, kad bendrija gali prisidėti surinktomis nuosavomis lėšomis prie Akmenų g. specialaus rekonstrukcijos plano projekto parengimo, savo nuožiūra surinkdama nuo 20.000,00 Lt iki 30.000,00 Lt sumą bei pasirašyti su Klaipėdos m. savivaldybe bendradarbiavimo sutartį. Klausimas: ar bendrijos nariai pritaria prie Klaipėdos m. savivaldybės pateikto pasiūlymo dėl Akmenų g. tvarkymo prisidedant surinktomis nuosavomis bendrijos narių lėšomis?

Jeigu gautam pasiūlymui iš Klaipėdos m. savivaldybės pritariama, tada teikiami pasiūlymai:

6.2. Siūlymas: šiam susirinkimui pritarus, prisidėti prie Klaipėdos m. savivaldybės specialaus plano projekto Akmenų g. rekonstruoti, surenkant iš bendrijos narių 30.000,00 Lt sumą (t.y. 83,33 Lt kiekvienam žemės sklypui).

6.3. Priėmus 6.2 punkte numatytą nutarimą, skirti Klaipėdos m. savivaldybės specialiajam planui Akmenų g. rekonstruoti 30.000,00 Lt sumą, t.y. iš kiekvieno žemės sklypo savininko renkama po 83,33 Lt.

Jeigu nepritariama 6.2 punkte numatytam pasiūlymui, tada teikiamas 6.4 punkte numatytas pasiūlymas:

6.4. Siūlymas: šiam susirinkimui pritarus, prisidėti prie Klaipėdos m. savivaldybės specialaus plano projekto Akmenų g. rekonstruoti, surenkant iš bendrijos narių 20.000,00 Lt sumą (t.y. 55,56 Lt kiekvienam žemės sklypui)

6.5. Priėmus 6.4 punkte numatytą nutarimą, skirti Klaipėdos m. savivaldybės specialiajam planui Akmenų g. rekonstruoti 20.000,00 Lt sumą, t.y. iš kiekvieno žemės sklypo savininko renkama po 55,56 Lt.

7.  Dėl bendrijos darbui reikalingo kompiuterio ir spausdintuvo pirkimo iš sukauptų ir sutaupytų lėšų. Dėl bendrijos darbui reikalingos patalpos nuomos šaltuoju metų laikotarpiu.

7.1. Siūloma iš bendrijos sukauptų ir sutaupytų lėšų nupirkti bendrijos darbui būtinas priemones: du kompiuterius bei vieną lazerinį spausdintuvą su dokumentų kopijavimo bei nuskaitymo (skenavimo) funkcija. Pirkimo finansavimas būtų iš sukauptų bei sutaupytų lėšų iš ankstesniais metais nedalyvavusių talkoje surinkto mokesčio, bendrijos nrių stojamojo mokesčio bei surinktos skiriamos 2 proc. paramos.

7.2. Siūloma surasti ir išnuomoti bendrijos darbui ir veiklai vykdyti reikalingą patalpą šaltuoju metų laikotarpiu. Numatomos patalpos nuomos kaina ne didesnė kaip 200,00 Lt per mėnesį, pridedant mokesčius už komunalinius patarnavimus. Patalpos nuomos sutartis pasirašoma vieneriems metams.

8.      Dėl bendrijos narių pavasarinės talkos organizavimo.

8.1. Bendrijoje tapusi tradicija kiekvieną pavasarį organizuoti švarinimosi talką. Bendrijoje švarinimosi talkos yra būtinos ir būti prišiukšlintoje teritorijoje niekas nenori. Siūloma organizuoti švarinimosi talkas kiekvieną pavasarį, prisiderinant su visuotine švarinimose talka “Darom”.

8.2. Siūloma organizuoti bendrijoje švarinimosi talką registruojant dalyvius pagal sąrašą. Nedalyvavusieji talkoje privalo susimokėti priimtą ir patvirtintą mokestį. Už nedalyvavimą talkoje taikyti 20,00 Lt mokestį. Talkos dalyvius aprūpinti darbo priemonėmis (šiukšlių maišai, pirštinės).

8.3. Švarinimosi talką organizuoti Klaipėdos m. savivaldybės skelbiamomis talkos “Darom” dienomis.

8.4. Stambiagabaritinius šiukšlių konteinerius pastatyti prie bendrijos buveinės Tauro 7-oje gatvėje bei Tauro 12-oje gatvėje.

8.5. Nustatyti, kad giežtai draudžiama talkos metu mesti į konteinerius asbestinį šiferį ir padangas. Jei padangoms bus skirtas atskiras konteineris, pavienės padangos metamos į atskirą konteinerį, bendrijos nariai apie tai bus informuojami.

8.6. Talkos metu šiukšles rūšiuoti pagal paskirtus konteinerius.

Jeigu nepritariama 8.1., 8.2. ir 8.3. punktuose nurodytiems pasiūlymams, tada teikiamas 8.7. punkte numatytas pasiūlymas:

8.7.   Siūloma organizuoti bendrijoje kiekvieną pavasarį organizuoti švarinimosi talkas, neregistruoti talkų dalyvių ir nerinkti nedalyvavusių talkose mokesčio. Talkos metu neteikti jokių priemonių (šiūkšlių maišų, pirštinių).

Jeigu nepritariama 8.7. punkte nurodytam pasiūlymui, tada teikiamas 8.8. punkte numatytas pasiūlymas:

8.8. Neorganizuoti bendrijoje švarinimosi talkų.

9. Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtos nutarties vykdymo pagal UAB KRATC naudai priteistą reikalavimą.

9.1.            Buvo netenkintas SB „Tauras“ skundas adminitracinėje byloje Nr. A-602-279/2014 ir yra priimta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro naudai (KRATC), pagal kurią priteista išieškoti iš SB “Tauras“ 65.640,66 Lt (šešiasdešimt penkis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt litų, 66 ct) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Bendrijos valdyba nusprendė, kad valdybos pirmininkė atsiskaitytų su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį.

Bendrijos nariams reikės pristatyti pažymas iš UAB KRATC, kurioje turi būti pateikta detali informacija apie fizinio asmens faktiškai sumokėtas atliekų tvarkymo rinkliavas, nurodant kiek ir už kokį laikotarpį žemės sklypų savininkai yra atsiskaitę pagal tokius laikotarpius:

9.1.1. nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.,

9.1.2. nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.,

9.1.3. nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

9.2. Nustatyti nurodytų pažymų pateikimo terminą iki 2014 m. liepos 31 dienos.

9.3. Kiekvienam bendrijoje esančio žemės sklypo savininkui tenkanti priteisto mokesčio suma bus paskaičiuojama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtą nutartį.

                                                                                                         SB “Tauras” Valdyba

4 komentarai apie “Pakartotinis SB “Tauras” susirinkimas – 2014 m. gruodžio 20 d.”

 1. 8.3 punktu :
  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas:
  “Talka” – telktinis darbas, nemokama tarpusavio pagalba

  Europos Žmogaus teisių konvencija skelbia:
  4 STRAIPSNIS
  Vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimas
  2.
  Niekas negali būti verčiamas dirbti priverčiamąjį ar privalomąjį
  darbą.

  Kaip vertinti “bauda 20 lt uz nedalyvavima talkoje?” Ilgai dar busime mužikais ir asilais?
  Atsiras sąmoningas pilietis, kuris išaiškins kvailių miniai, kad tokie sprendimai parodo balsuotojų durnumą ir gali užtraukti didelę bėdą, jei teismai nukeliaus toliau nei Lietuvos teismai ( jau įrodyta kad lietuvos teismai gali klysti ir tai smarkiai paplonina visų pinigines)

  Atsakyti
 2. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2014-08-31??? 9.2. Nustatyti nurodytų pažymų pateikimo terminą iki 2014 m. liepos 31 dienos.??? Kaip cia suprasti? Kodel priimami sprendimai atgaline data?

  Atsakyti
 3. Dienotvarkes siulymai—TRAGEDIJA. Nebetelpa i sveikos logikos remus.2013m susirinkime jau issprendem klausima del talkos–apsivalom be prievartos ir baudu .O cia vel tas pats.
  Nario mokescio nubalsavom nedidinti-150+50.Sesiese pasididino tai ir tegu moka.Ocia vel tas pats.Tuo labiau kad vienintelis argumentas pakelti mok.-tai padidinti pirmininkei alga.Komunikacijos ir keliai suplakti i viena punkta -cia atskiri dalykai reikalaujantys skirtingu vertinimu.Del apmokamu etatu gausos ir net siulymu didinti.—-tai cia tik patvirtinimas,kad taryboj sedi totalus lebedos: pinigu skaiciuoti nemoka -pasamde buhaltere,teisineje sistemoje nesigaudo -net 2 teis.nusamdyti del vaizdo ,nes skundams i teismus samdo kitus.Tai pasirodo dar ir komiuteriu nemoka naudotis -apmokamo kompiuteristo uzsigeide.Baisu.Del Akmenu gatves—–su 20-30tuks-gali tik trinkeles kieme issideti,o ne gatve asfaltuoti kuria naudojasi virs 10 gamybiniu, komerciniu objektu+visas ringeles kvartalas.Tai jau strategine miesto gatve,kuria naudojasi tukstanciai miesto mokesciu moketojai.Pats pasiulymas, asmeniniais sodieciu pinigais prisideti, is esmes yra gedingas ir zeminantis .Tokio pasiulymo is pirmininkes net neturetu buti darbotvarkeje.Tai dar karta parodo savo nekompetentiskuma. Del siuksliu—kiek metu stovejo niekieno konteineriai,per tiek ir ismokesim skola kam lakstyti del pazymu.Ir taip akivaizdu , kad mokesim uz kazkieno aplaiduma.Baisu.

  Atsakyti
 4. Atejo laikas, kad pirmininke ir valdyba konkreciai atsiskaitytu pries bendrijos narius apie savo veikla iki 2014 m. ir darbotvarke papildyti labai svarbiu vieninteliu klausimu- Del bendrijos valdybos atsaukimo ir SB Tauras veiklos sustabdymo.

  Atsakyti

Parašykite komentarą