SB “Tauras” pralaimėjo bylą prieš “KRATC” dėl 65 tūkst. litų

SB “Tauras” pralaimėjo bylą dėl 65 tūkst. litų skolos už atliekų tvarkymą. Sprendimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė dar praėjusį mėnesį, 2014 m. vasario 20 d., tačiau apie tai nebuvo paskelbta nei oficialiame SB “Tauras” tinklalapyje, nei bendrijos skelbimų lentose. Apie pasibaigusią bendrijos nariams svarbią bylą atsitiktinai pavyko sužinoti iš šiandien publikuoto “Vakarų ekspreso” straipsnio “Sodininkams – valdžios malonė”.

Keletas ištraukų iš minėto teismo sprendimo:

“Pareiškėjo pateikta pažyma apie skolą, mokėjimų pranešimai patvirtina, kad vietinės rinkliavos įsiskolinimas yra paskaičiuotas tokiu būdu:

  • už 2008 m. liepos 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d. laikotarpį – 17456 Lt skaičiuojant pagal 103 Lt metinę vietinę rinkliavą už 344 sodo sklypus (yra nurodoma mažesnė suma negu skaičiuotina už pusę metų pagal 103 Lt metinės rinkliavos dydį);
  • už 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpį – 25875 Lt skaičiuojant pagal 75 Lt metinę vietinę rinkliavą už 345 sodo sklypus;
  • už 2010 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpį – 25875 Lt, skaičiuojant pagal 75 Lt metinę vietinę rinkliavą už 345 sodo sklypus (t. II, b. l. 36-39).

<…>

Esminis klausimas šioje byloje yra, ar atsakovas (sodininkų bendrija) gali būti laikomas vietinės rinkliavos mokėtoju.

<…>

Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 65 640,66 Lt skolą, susidariusią laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., todėl šio ginčo atveju taikomi tuo laikotarpiu galioję nuostatai, patvirtinti 2007 m. kovo 29 d. (su 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-233 padarytais pakeitimais) ir 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 patvirtinti nuostatai. Šiuose norminiuose teisės aktuose vietinės rinkliavos mokėtoju yra aiškiai įvardijama sodininkų bendrija. 2008 metų nuostatuose pateiktas paaiškinimas, kad nuostatų teiginys „kai sodas priklauso bendrijai – vietinės rinkliavos mokėtoja yra bendrija“ neturėtų būti suprantamas kaip bendrijos daiktinės teisės turėjimas į sklypus, bet turėtų būti suprantamas bendrine prasme.
Atsakovas ginčija prievolę mokėti rinkliavą teigdamas, kad kiekvienas subjektas, turintis nekilnojamojo turto, rinkliavą turi sumokėti asmeniškai, taip pat mano, kad vietinės rinkliavos mokėtojo samprata neapima sodininkų bendrijos, todėl pastaroji nėra šios rinkliavos mokėtoja. Šie atsakovo argumentai nepagrįsti. Minėta, kad šioje byloje taikomų nuostatų prieduose, kuriuose nustatyti vietinės rinkliavos dydžiai, mokėti rinkliavą yra numatyta sodininkų bendrijoms.

<…>

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais teisėjų kolegija
n u s p r e n d ž i a:
<…>
Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui iš atsakovo sodininkų bendrijos „Tauras“ 65 640,66 Lt (šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt litų šešiasdešimt šeši centai) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
<…>
Sprendimas neskundžiamas.

Visą teismo sprendimo tekstą galite rasti viešosios teismo sprendimų paieškos puslapyje arba perskaityti žemiau.

Parsisiųsti: A-602-279-14 nutartis.pdf

Parašykite komentarą