Išankstinis balsavimas

Išankstinis balsavimas, kaip ir kiti su sodininkų bendrija susiję dalykai, apibrėžtas SBĮ.

SBĮ :

5. Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

Kadangi SBĮ siūlo remtis bendrijos įstatais, žiūrime į SB “Tauras” įstatus ir matome:

33. Išankstinis balsavimas vykdomas šia tvarka:
33.1. Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja Bendrijos valdybą ne vėliau, kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo pradžios.
33.2. Bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais, balsuojamu darbotvarkės klausimu.
33.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė „už“ arba „prieš“ šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu, po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.

Parašykite komentarą